กิจกรรมและข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาว ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาว ประจำปี 2563

Read more ...

ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

         หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ บ้านสวนสงวนสุข รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2562 

กำหนดการรับสมัคร

9 มีนาคม 2562   หมดเขตส่งใบสมัคร

13 มีนาคม 2562  ประกาศผลการสมัครรอบแรก จำนวน 40 คน

13-14 มีนาคม 2562 โทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

15 มีนาคม 2562 โทรยืนยันผู้ผ่านในลำดับสำรอง

26 มีนาคม 2562  ลงทะเบียน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ( ตามกำหนดแนบ ) 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี

2. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย

3. สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้

ค่าใช้จ่าย

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร ในระหว่างจัดกิจกรรมค่ายฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครค่าย

2. ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง

3. ใบอนุญาตจากครูที่ปรึกษา

4. ใบส่วนการบรรยาย ในหัวห้อ “ถ้าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาว”

การส่งใบสมัคร

1. E-mail โดยทำการสแกนส่งเป็นไฟล์ PDF. ส่งมาที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นำส่งด้วยตนเอง 

3. ส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนและส่งมาทางที่อยู่ ดังนี้

เรียน คุณบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ ( ผู้ดูแลโครงการค่าย IYC )

ที่อยู่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 ( ได้ทุกวันในเวลาราชการ ) 

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัครกิจกรรมได้ที่

โครงการค่ายฯ

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัครและเอกสารรับรอง

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2561”

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2561” ในระหว่าง วันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอดูดาวเฉลิมพระเเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่าง รวมทั้งสามารถ donwload เอกสารและใบประกาศรายชื่อได้จาก link นี้

https://drive.google.com/open?id=1wPtAKDgxgq16MhYX0bytu6bf7jtrwOeE

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น”

       
         หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น” ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 โดยมุ่งเน้นการประดิษฐ์สื่อดาราศาสตร์จากวัสดุในท้องถิ่น ทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตุและการเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ และการนำเสนอตัวอย่างโครงงานดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

กำหนดการสำคัญ

รับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม

คัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 27 สิงหาคม

โทรยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 

จัดกิจกรรมอบรมในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

ทางหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และอาหาร ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/15O6tkxcy_Fuqg24Js9YJUY-0bEP7PONt

การส่งใบสมัคร

1. ส่งทางไปรษณีย์

โครงการอบรมการทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา

111ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2. E-mail โดยแสกนส่งเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นำส่งด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สําหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 1”

        หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เชิญชวนโรงเรียนที่มีชุมนุมด้านดาราศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สําหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 1” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ตลอดกระทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตุและการเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดาราศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไป


กำหนดการสำคัญ

9 กรกฎาคม 2561 หมดเขตส่งใบสมัคร

19 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

19-22 กรกฎาคม 2561 โทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

23 กรกฎาคม 2561 โทรยืนยันโรงเรียนในลำดับสำรอง

3-5 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการ


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตัวแทนชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมนุมละ 4 ท่าน (ครูที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียนในชุมนุม 3 ท่าน)


ค่าใช้จ่าย

ทางหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และอาหาร ตลอดการเข้าร่วมโครงการ


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. เอกสารแนบการจัดทำกิจกรรมชุมนุม


การส่งใบสมัคร

1. ส่งทางไปรษณีย์

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา

111ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2. E-mail โดยแสกนส่งเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นำส่งด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)

โครงการค่ายดาราศาสตร์ฯ

ใบสมัคร  และรายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวดูดาว 2561”

หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เปิดรับสมัครครอบครัวที่สนใจในดาราศาสตร์เข้ามาร่วมทำกิจกรรม "ครอบครัวดูดาว" ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา รับจำนวนจำกัด ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ถึง วันที่25 มิถุนายน 2561

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่ เพื่อ Download ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อทางเวปไซต์ www.narit.or.th/korat (กิจกรรมและข่าวสาร) หรือทางเฟสบุคแฟนเพจของหอดูดาว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 ( ได้ทุกวันในเวลาราชการ )