ประกาศผลการคัดเลือก

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 group1 banner

          ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสม มีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ นำไปศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนต่อไป ดังมีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกดังต่อไปนี้

 

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 โรงเรียน

 

ประกาศผล มอบกล้อง 2563

กำหนดการ มอบกล้อง 2563

แบบตอบรับ มอบกล้อง 2563

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

 DobsonianTelescopeForSchool 2563 group2 banner

<<ยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรม กลุ่มที่ 2>>

 

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานใหม่ โดยยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ และปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยแทน และเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมรวมกันที่ จ.เชียงใหม่ ให้เป็นการกระจายไปยังหอดูดาวภูมิภาคซึ่งมีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดอบรมและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเดิมในปีถัดไป และหวังว่าท่านจะให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ต่อไป

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 group3 banner

          ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้ดำเนินการมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)” ภายใต้โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เปิดโอกาสการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดาราศาสตร์กับโรงเรียนต่างๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศ และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2558 นั้น

          ในปี 2563 สถาบันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)” จำนวน 100 โรงเรียน ตามรายชื่อดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)