สมัครเข้าร่วมโครงการ

2.โครงการกระจายโอกาส65 คุณสมบัติ

< < หมดเขตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ > >

        โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากรายละเอียดข้างต้น  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

  1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร)
  2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม)
  3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
  4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขตส่งใบสมัคร                         12 มิถุนายน 2565
  • ประกาศผลการคัดเลือก                   14 มิถุนายน 2565
  • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม               14 - 17 มิถุนายน 2565
  • ประกาศรายชื่อ (Final)                    21 มิถุนายน 2565