คุณสมบัติของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

2.โครงการกระจายโอกาส65 คุณสมบัติ

  1. เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัดจากทั่งประเทศ (ทั้งภาครัฐหรือเอกชน) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์)
  3. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้
  4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์
  5. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางดาราศาสตร์ต่อไปได้
  6. โรงเรียนมีความพร้อมและสนับสนุนให้มีการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน