ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)