ประกาศ

ประกาศ ผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์
เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 3


 

ดาวน์โหลดเอกสาร