รูปแบบการนำเสนอ

การเข้าร่วมแบบนำเสนอผลงาน

1.บทคัดย่อ (Abstract)

       บทคัดย่อ ควรเป็นการสรุปรายละเอียดของกิจกรรมอย่างคร่าวๆและสมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของกิจกรรม วัตถุประสงค์บ่งบอกว่าในกิจกรรมนี้ การดำเนินการ ผู้เขียนได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และมีผลสรุป / ผลดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสั้นๆ ที่ผู้อ่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรม ไม่ควรเกินหนึ่งหรือสองย่อหน้า หรือ 400 ตัวอักษร (คลิ๊ก)2.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

       รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นการอธิบายรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น รูปแบบ ขั้นตอน ผลการดำเนินกิจกรรม และการอภิปรายผล เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นและเข้าใจภาพรวมของการจัดกิจกรรม สามารถต่อยอดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของตนเองได้ โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานดังนี้

2.1 จำนวนรายงาน ไม่เกิน 4 หน้า (ขนาด A4)
2.2 รูปแบบรายงานฯ และการตั้งค่าหน้ากระดาษ (คลิ๊ก)


3.การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

            3.1 การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้ผู้นำเสนอผลงานต้องเตรียม PowerPoint นำเสนอกิจกรรม สำหรับเวลานำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที โดยเนื้อหา slide ควรมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
                        - ชื่อกิจกรรม
                        - บทนำ / แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม
                        - วัตถุประสงค์
                        - การดำเนินงาน / รายละเอียดกิจกรรม
                        - ผลการดำเนินกิจกรรม
                        - แนวทางการให้คำปรึกษา
                        - สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

            3.2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้ผู้นำเสนอทุกคนต้องเตรียมโปสเตอร์มาเอง สำหรับนำเสนอในช่วงการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

                        - ความกว้าง x ความยาว (90 x 120 เซนติเมตร)
                        - ตัวอักษร/รูปภาพไม่เล็กเกินไป และไม่กลืนไปกับพื้นหลัง สามารถอ่านได้ง่าย เน้นรูปประกอบเพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรม

Poster

ตัวอย่างรูปแบบโปสเตอร์