ดาวน์โหลด

Logo CAAS

 60

 

  logo PNG2

 

  1. โครงการและกำหนดการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (CAAS) ครั้งที่ 3 (Download)
  2. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ CAAS #ครั้งที่ 1 (Download)
  3. เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ CAAS #ครั้งที่ 2 (Download)
  4. หนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์รดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 (Download)
  5. หนังสือเชิญเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน ) งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์รดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 (Download)
        - รายชื่อผู้เข้าร่วม ตามเอกสารแนบ (คลิ๊ก)