หน้าแรก

caas 2024 banner

ข่าวสาร

  • 1 มีนาคม 2567 / เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์
    ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 5 (คลิ๊ก)
  • 1 มีนาคม 2567 / ยินดีต้อนรับสู่ งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 5
    ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี


กำหนดการ

รูปแบบที่ 1 : ผู้นำเสนอผลงาน “กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน”
ลงทะเบียน ส่งผลงานกิจกรรมดาราศาสตร์ จนถึงวันที่ 28 เม.ย. 2567
ประกาศผลการคัดเลือก 1 พฤษภาคม 2567
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 26 พฤษภาคม 2567

รูปแบบที่ 2 : ผู้นำเสนอกิจกรรมอบรม (Workshop) “กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน”
ลงทะเบียน กิจกรรมการอบรมฯ จนถึงวันที่ 28 เม.ย. 2567
คัดเลือกและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 29 เม.ย. - 15 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลการคัดเลือก 21 พฤษภาคม 2567

รูปแบบที่ 3 : ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)
ลงทะเบียน                                                    วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2567

* คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกหัวข้อนำเสนอผลงาน (รูปแบบที่ 1) โดยคัดเลือกจากกิจกรรมดาราศาสตร์ที่ส่งมา และจะประกาศผล ใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เพื่อแจ้งให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

** ดาวโหลดเอกสารโครงการ “งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 5”