บทความภาพภ่ายดาราศาสตร์

บทความดาราศาสตร์

AstroFab

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Technical Workshop)

หลักสูตร ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1    กล้าศักดิ์   เขื่อนนิล  
2    กานต์ คงบรรทัด  
3    กุลวัฒนา เขียวติ๊บ  
4    เขมณัฎฐ​ ต้นใส  
5    ชริน  อำไธสง  
6    ชิษณุพงศ์ คำเครื่อง  
7    ฐานิตา แซ่จัง  
8    ณัฐพงษ์ ตาก๋า  
9    ธนภัทร์ ขันศรี  
10    นราพัชฒ์ ลีลาเลิศเสถียร  
11    นวรัตน์ รินจันทร์  
12    ปวลี มุนินทร  
13    ปิยวัสน์ มุนินทร  
14    พลายแก้ว ขุนพิลึกเรืองเดช  
15    พิเชษฐ์ ชลพัฒนไพศาล  
16    พีรวิชญ์ ชาติศิริวัฒนา  
17    ภูมิรพี  สมเผดิม  
18    ภูริสันติ์ เสนป่าหมุ้น  
19    มนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร  
20    ฤทธิชัย เพรงสุกาญจน์  
21    ละอองดาว เเซ่โซ้ง  
22    วันทนีย์ ซาวคำเขตต์  
23    วิชญาพร สุมามาลย์  
24    วุฒิชัย สุทธดุก  
25    ศศิวิมล ใจศิลป์  
26    สิทธิโชค สมเผดิม  
27    สุรธันว์ ​ว​ีรประพันธ์​  
28    อนันท์ทวีป สินธุบัว  
29    เอกราช เครื่องพนัด  
30    Leo​ Quartiroli​  

  * ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 14 มิ.ย. 2564
  ทาง Facebook Fanpage : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  และ http://www.narit.or.th/index.php/astrofab-event/qualified

  ** ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 มิ.ย. ได้ที่ 084-0882260 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Technical Workshop)

หลักสูตร DIY Anodize

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
  1   กรกนก นุกาศ  
  2   กัญจน์ นาคเอี่ยม  
  3   จักริน มูลคำ  
  4   จินดามณี ศรีสว่าง  
  5   จุฑาศิกานต์ เอื้ออิฐผล  
  6   ชูเกียรติ เส็งคำภา  
  7   ฐานิตา แซ่จัง  
  8   ณรงค์ฤทธิ์​ พรหมวงศ์ศา  
  9   ณัฐพิชญ์ ชัยมณี  
  10   ธนภัทร์ ขันศรี  
  11   นิพนธ์ พัชรสถิตย์  
  12   นูรีน วาหะรักษ์  
  13   ปราโมทย์ ธัญญะเจริญ  
  14   ภานุพงษ์ เกี๋ยงคำ  
  15   เรืองศิริ เส็งคำภา  
  16   วิมล โชติวชิรา  
  17   วชิราวุธ พีระภาพงศ์  
  18   ศศิธร คงมี  
  19   สุภาวดี สุวรรณโกศัย  
  20   เสมา​ มีสานุ  

  * ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 29 มี.ค. 2564
ทาง Facebook Fanpage : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
และ http://www.narit.or.th/index.php/astrofab-event/qualified

  ** ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มี.ค. ได้ที่ 084-0882260 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Technical Workshop)

หลักสูตร การประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศสู้ PM 2.5 ควบคุมผ่าน Line Bot API

ระหว่างวันที่ 18-19 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ชื่อ-สกุล ลำดับ ชื่อ-สกุล
1    กรรัช จิรกิตยางกูร 1    กัญจน์  นาคเอี่ยม
2    กัลยากร แก้วคำฟู 2    คุณวุฒิ พุทธเจริญ
3    ขวัญดารินทร์  จิตหาญ 3    ญาณัจฉรา จุ้ยพิทักษ์
4    คณัชชวัณ เตชะหงษา 4    ณัชชา กอบเเก้ว
5    ชาติชาย   อุจะรัตน 5    ณัฐกฤต ทรายแก้ว
6    ณรงค์ นันทกุศล 6    ณัฐนันท์ แม้นอิ่ม
7    ณัฐพิชญ์ ชัยมณี 7    เด่นดนัน ลือราช
8    ณัฐวุฒิ  วีรประพันธ์ 8    ถิรนันท์ ปัญญาเดช
9    ธนโชติ ตุ่นคำ 9    ธนิดา กิจเศรณี
10    ธนิต เกตุแก้ว 10    ธเนศ ประเสริฐ
11    นิรุตติ์ เขตสิทธิ 11    นัยนา แสงสร้อย
12    ปฐมพงศ์ อนุวงศ์ 12    ปรเมษฐ์ พรหมกร
13    ปพณ เรืองศิริ 13    ปราโมทย์ ธัญญะเจริญ
14    ภัทราวุธ ไชยพิณ 14    ปัทมา ลงกานี
15    ไมตรี จันทะจร 15    ปิติพร อังประภาพรชัย
16    รวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ 16    พี​รวิ​ช​ญ​์​ มูลแฝง
17    รัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ 17    พูนพจน์​  บุญชัย
18    วชิราวุธ พีระภาพงศ์ 18    มนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร
19    วารุณี  ธินวล 19    เมธัส คุ้มครอง
20    เศรษฐพงศ์ นันภิวงค์ 20    รพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุล
21    เสฐียรพงษ์ ยอดนิล 21    วรารักษ์  เขตสิทธิ
22    อภิรดา  ขัติมงคล 22    ศศิวิมล เบ็ญจสุพัฒนนันท์
23    อัฐพล นันต๊ะ 23    สิริพัฒ รอดขำ
24    อาทิตย์ อังประภาพรชัย 24    อนุสรณ์​ ธัญ​ญ​ะ​ปา​ลิต
25    อำพล กองเขียว 25    ไอมัน ละมะ
       
   * ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
   ทาง Facebook Fanpage : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
   ** ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 ก.พ. ได้ที่ โทร.084-0882260 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Windows)

ตารางการอบรม/สัมมาเชิงปฏิบัติการ

 

 

  ครั้งที่  

   

  ว/ด/ป ที่อบรม   

 

หลักสูตร

 

วิทยากร

 

เหมาะสำหรับ

   

  จำนวน   

1

25-27 พ.ย. 63

     GD&T and High Precision Machining     

TGI + NARIT

     อุตสาหกรรม โรงงาน     

25 คน

2

22-23 ธ.ค. 63

Machine Learning in

Computer Vision

DEAWARE + NARIT

Start Up

25 คน

3

18-19 ก.พ. 64

ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศสู้ PM 2.5

ควบคุมผ่าน Line Bot API

NARIT

บุคคลทั่วไป

25 คน

4

23-24 ก.พ. 64

ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศสู้ PM 2.5

ควบคุมผ่าน Line Bot API ครั้งที่ 2

NARIT

บุคคลทั่วไป

25 คน

5

1-2 เม.ย. 64

DIY Anodize

Innovations Concept Plating Co.Ltd. + NARIT

บุคคลทั่วไป

20 คน

6

16-18 มิ.ย. 64

ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19

EASYKIDS ROBOTICS + NARIT

บุคคลทั่วไป

30 คน

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

* *จะมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรม

 

สนใจเข้าร่วมการอบรม กรอกใบสมัครได้ที่

https://bit.ly/2Yydfg2

 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ : 084-0882260 / 053-121 268-9 ต่อ 703

เว็บไซต์ : www.narit.or.th/astrofab

ที่อยู่ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

"Technical Workshop" หลักสูตร Machine Learning in Computer Vision

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 จำนวน 25 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
  1   คเชนทร์  อาศัยพานิชย์  
  2   ณรงค์​ โคตร​ส​กิจ​  
  3   ณรงค์ นันทกุศล  
  4   ณัชชา สรณถาวรกุล  
  5   ณัฐกฤต ทรายแก้ว  
  6   ณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม  
  7   เทพนิมิต สุภาเลิศ  
  8   ธนพล สายควรเกย  
  9   ธีระพงษ์ เที่ยงผดุง  
  10   นภัสวรรณ​ สงวนทรัพย์  
  11   นวภัทร์ ธรรมชอบ  
  12   ปิจิราวุช เวียงจันดา  
  13   บุญรอด  สุขศิลา  
  14   บุรินทร์ ทรัพย์ศิริ  
  15   พัชรพล ยาสมุทร  
  16   ภัทร์พล ศรีฟองจันทร์  
  17   ภัทริน สายปัญญา  
  18   วศิน  วงค์คำ  
  19   วิทยา ไชยศล  
  20   วีรพงษ์ แสงลู่ทอง  
  21   ศักดา ชัชวาลย์  
  22   สมนันท์ สุทธิธาทิพย์  
  23   สรกฤช ไชยวรกมล  
  24   อภินันท์ บุญทอง  
  25   ponsit nittayakul  
  * ยืนยันสิทธิ์ทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 084-0882260 ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

"Technical Workshop" หลักสูตร GD&T and High Precision Machining

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 25 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
   1    กฤษณะ กาเปา  
   2    ชุติพนธ์ ศรีทอง  
   3    ณัฐพล ฤทธิ์เสือ  
   4    ดนัย นันทชัย  
   5    ถาวร ยอดแก้ว  
   6    ทีปกรณ์ วงค์วิลัย  
   7    นพพล โททโพย์  
   8    นริศ วงศ์หมึก  
   9    นิติกรณ์ ปัญญามา  
   10    นิพนธ์ พัชรสถิตย์  
   11    บงกช ธุรี  
   12    ปพิชญา สิงขร  
   13    ปรเมษฐ์ พรหมกร  
   14    ปาณิสรา ใจมุข  
   15    ปิยะวัฒน์ ธิฉลาด  
   16    พัชริดา สิทธิ  
   17    ภูบดินทร์ ยาโน  
   18    วัฒนา กันยาธง  
   19    วิศรุต ชัยยาใหญ่  
   20    วุฒิไกร เครือฟู  
   21    สมชาย หมุ้นอินต๊ะ  
   22    สังวรณ์ ตุ้ยศรี  
   23    สุวิชญ์ สันธิ  
   24    อธิษฎ์ ลูกสีดา  
   25    อนันต์ จันสุภาเสน  
* ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมภายใน 18 พ.ย. 63 ทาง 084-0882260 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 084-0882260 / (+66) 053-121 268-9 ต่อ 703

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

           จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ตารางการอบรม/สัมมาเชิงปฏิบัติการ

 

 

  ครั้งที่  

   

  ว/ด/ป ที่อบรม   

 

หลักสูตร

 

วิทยากร

 

เหมาะสำหรับ

   

  จำนวน   

1

25-27 พ.ย. 63

     GD&T and High Precision Machining     

TGI + NARIT

     อุตสาหกรรม โรงงาน     

25 คน

2

16-18 ธ.ค. 63

Lean Automation

TGI + NARIT

อุตสาหกรรม โรงงาน

25 คน

3

22-23 ธ.ค. 63

Machine Learning in

Computer Vision

DEAWARE

Start Up

25 คน

4

21-22 ม.ค. 64

Maching Jig and Fixture Design

TGI + NARIT

อุตสาหกรรม โรงงาน

25 คน

5

23-24 ม.ค. 64

Micro : bit Robot

     EasyKidsRobotics     

นักเรียน

25 คน

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

* *จะมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรม

 

สนใจเข้าร่วมการอบรม กรอกใบสมัครได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1abHIRiY63AplW3cPGWi9bXPf24GJPVXZGO1O7i55c1s/edit

AstroFab 09

 

บริการของเรา

บริการของเรา

        AstroFab เป็นพื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรม พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตอันทันสมัยในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

ประกอบด้วย 3 โซน หลักๆ ดังนี้

  1. MAKER SPACE พื้นที่สร้างสรรค์ผลงานจากการต่อยอดความคิดสู่การประดิษฐ์คิดค้นชิ้นงาน เรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพทั้ง Hardwares และ Softwares ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการใช้งานเพื่อช่วยให้การออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

AstroFab 09

ต้นแบบระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร

ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกร ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ สดร.

 

AstroFab 02

ต้นแบบเครื่องช่วยหายใจ

ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกร ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ สดร.

 

AstroFab 03

ต้นแบบข้อสะโพกเทียม (ความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

 

เครื่องมือต่าง ๆ

AstroFab 04

เครื่องกัด CNC สำหรับผลิตชิ้นงาน

 

AstroFab 10

เครื่องกลึง CNC สำหรับผลิตชิ้นงานกลึงทรงกระบอก

 

AstroFab 17

เครื่องจักรเตรียมงาน (Water jet)

สำหรับตัดชิ้นงาน

 

AstroFab 11

เครื่องทดสอบผิวชิ้นงาน

 

AstroFab 12

เครื่อง CMM สำหรับวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงาน

 

AstroFab 13

ชุดเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับวัดสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ

 

AstroFab 14

 เครื่องกัดแผ่นวงจร สำหรับสร้างแผ่นวงจรต้นแบบ (PCB)

 

 AstroFab 16

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับสร้างชิ้นงานต้นแบบ

 

AstroFab 18

Telescope Mirror coating System

(เครื่องเคลือบกระจก)

 

AstroFab 19 AstroFab 20

ห้องสำหรับงาน Anodize (งานชุบสีอะลูมิเนียมและชุบแข็ง)

 

  1. CO-WORKING SPACE พื้นที่พบปะ แชร์ไอเดียร่วมกัน พร้อมด้วยอุปกรณ์สำนักงานและสิ่งอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 20.00 น. โดยจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2564
  1. TRAINING & WORKSHOP พื้นที่จัดอบรม เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ โดยการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริง

ตราสัญลักษณ์ประจำ AstroFab

AstroFab l01

ความหมายของตราสัญลักษณ์

🔹 เกียร์ คือกลไกการขับเคลื่อน  เกียร์สีส้มน้ำเงินคือสีประจำสถาบัน มีลายน้ำวงจรหมายถึงการเชื่อมการทำงานของอุปกรณ์แต่ละอย่างในโครงข่ายนั้นๆ

🔹 วงแหวนสีแดงหมายถึงการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสื่อถึงความเป็นดาราศาสตร์เหมือนวงแหวนดาวเสาร์

🔹 ตัว A บนหัวลูกศร คือทิศทางการพุ่งขึ้นไปอย่างไม่มีวันหยุดและเป็นอักษรตัวแรกแห่งการเริ่มต้น

🔹 ดาวที่อยู่เหนือตัว A เปรียบดั่งจรวดที่พร้อมขึ้นไปสำรวจศึกษาดวงดาว

เกี่ยวกับ AstroFab

AstroFab l01

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

        และเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก่อตั้ง Fabrication Laboratory ชื่อว่า “AstroFab” พื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรม โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก สู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศ และสามารถต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ เกิด Tech-Startup ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ที่เข้มแข็งยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสถานที่บ่มเพาะผู้ประกอบการและ Startup ทางเทคโนโลยี ให้สามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ชั้นสูง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทางให้คำแนะนำในการใช้งาน