ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Technical Workshop)

หลักสูตร การประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศสู้ PM 2.5 ควบคุมผ่าน Line Bot API

ระหว่างวันที่ 18-19 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ชื่อ-สกุล ลำดับ ชื่อ-สกุล
1    กรรัช จิรกิตยางกูร 1    กัญจน์  นาคเอี่ยม
2    กัลยากร แก้วคำฟู 2    คุณวุฒิ พุทธเจริญ
3    ขวัญดารินทร์  จิตหาญ 3    ญาณัจฉรา จุ้ยพิทักษ์
4    คณัชชวัณ เตชะหงษา 4    ณัชชา กอบเเก้ว
5    ชาติชาย   อุจะรัตน 5    ณัฐกฤต ทรายแก้ว
6    ณรงค์ นันทกุศล 6    ณัฐนันท์ แม้นอิ่ม
7    ณัฐพิชญ์ ชัยมณี 7    เด่นดนัน ลือราช
8    ณัฐวุฒิ  วีรประพันธ์ 8    ถิรนันท์ ปัญญาเดช
9    ธนโชติ ตุ่นคำ 9    ธนิดา กิจเศรณี
10    ธนิต เกตุแก้ว 10    ธเนศ ประเสริฐ
11    นิรุตติ์ เขตสิทธิ 11    นัยนา แสงสร้อย
12    ปฐมพงศ์ อนุวงศ์ 12    ปรเมษฐ์ พรหมกร
13    ปพณ เรืองศิริ 13    ปราโมทย์ ธัญญะเจริญ
14    ภัทราวุธ ไชยพิณ 14    ปัทมา ลงกานี
15    ไมตรี จันทะจร 15    ปิติพร อังประภาพรชัย
16    รวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ 16    พี​รวิ​ช​ญ​์​ มูลแฝง
17    รัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ 17    พูนพจน์​  บุญชัย
18    วชิราวุธ พีระภาพงศ์ 18    มนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร
19    วารุณี  ธินวล 19    เมธัส คุ้มครอง
20    เศรษฐพงศ์ นันภิวงค์ 20    รพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุล
21    เสฐียรพงษ์ ยอดนิล 21    วรารักษ์  เขตสิทธิ
22    อภิรดา  ขัติมงคล 22    ศศิวิมล เบ็ญจสุพัฒนนันท์
23    อัฐพล นันต๊ะ 23    สิริพัฒ รอดขำ
24    อาทิตย์ อังประภาพรชัย 24    อนุสรณ์​ ธัญ​ญ​ะ​ปา​ลิต
25    อำพล กองเขียว 25    ไอมัน ละมะ
       
   * ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
   ทาง Facebook Fanpage : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
   ** ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 ก.พ. ได้ที่ โทร.084-0882260 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Windows)