เกี่ยวกับ AstroFab

AstroFab l01

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

        และเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก่อตั้ง Fabrication Laboratory ชื่อว่า “AstroFab” พื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรม โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก สู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศ และสามารถต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ เกิด Tech-Startup ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ที่เข้มแข็งยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสถานที่บ่มเพาะผู้ประกอบการและ Startup ทางเทคโนโลยี ให้สามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ชั้นสูง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทางให้คำแนะนำในการใช้งาน