NGC 246 L RHaGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

สำหรับภาพนี้คือ NGC 246 หรือ เนบิวลากะโหลกศีรษะ เป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ในกลุ่มดาวเซตัส (Cetus) มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.3 ปีแสง ห่างจากโลกของเราประมาณ 1,600 ปีแสง ถูกค้นพบโดย วิลเลียม เฮอร์เชล ในปี ค.ศ. 1785 เป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ที่มีความสว่างน้อยมาก จึงสังเกตค่อนข้างยาก และเนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับหัวกะโหลกของมนุษย์ จึงเรียกว่า เนบิวลากะโหลกศีรษะ
ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803