NGC 6101 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

NGC 6101 หรือ Caldwell 107 เป็นกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวนกการเวก (Apus) เป็นกลุ่มดาวที่สังเกตการณ์จากประเทศไทยได้ยาก เนื่องจากกลุ่มดาวนี้อยู่ใกล้กับขั้วฟ้าใต้มาก จึงต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่สังเกตการณ์จากออสเตรเลียในการถ่ายภาพ กระจุกดาวนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 47,600 ปีแสง และห่างจากใจกลางทางช้างเผือกประมาณ 36,500 ปีแสง ด้วยระยะทางที่ไกลออกไปประกอบกับขนาดปรากฏเพียง 10 ลิปดา ทำให้เราต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดหน้ากล้องอย่างต่ำ 20 เซนติเมตรขึ้นไปจึงจะสามารถเห็นรายละเอียดของดาวในกระจุกดาวนี้ได้

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803