M10 LRGB 41 x 41 N up

Download ไฟล์ต้นฉบับ

Messier 10 หรือ M10 ถูกค้นพบโดย ชาร์ล เมซีเย ในปี พ.ศ. 2307 M10 เป็นกระจุกดาวทรงกลมที่อยู่ในบริเวณกลุ่มดาวคนแบกงู ไกลจากโลกประมาณ 15000 ปีแสง มีค่าความสว่างปรากฏ 6.4 เมื่อใช้กล้องสองตาจะสามารถมองเห็นกระจุกดาวนี้ได้ และสังเกตเห็นได้ง่ายในช่วงเดือนกรกฏาคม
M10 มีความโดดเด่น เนื่องจากมีดาวฤกษ์อายุน้อยสีน้ำเงินจำนวนมากบริเวณใจกลางกระจุกดาว คาดว่าดาวในกระจุกดาวทรงกลมก่อตัวขึ้นพร้อมกัน จึงทำให้มีอายุใกล้เคียงกันทั้งหมด ดาวฤกษ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากการชนกันของดาวหรือปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ของดาวฤกษ์ ด้วยจำนวนดาวหลายล้านดวงที่กระจุกรวมกันนี้ ทำให้จินตนาการถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้ไม่ยาก

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803