M17 LHa RHaGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

กระจุกกาแล็กซีในกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo Cluster of Galaxies) เป็นกระจุกกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุด ห่างจากโลกประมาณ 70 ล้านปีแสง ภายในกระจุกกาแล็กซีประกอบด้วยกาแล็กซีมากกว่า 2,000 กาแล็กซี อยู่ในบริเวณศีรษะของหญิงสาว ระหว่างกลุ่มดาวผมของเบเรนิซ (Coma Berenices) และกลุ่มดาวนกกา (Corvus) ซึ่งกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo)นั้นเป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดปรากฏบนท้องฟ้ามากกว่า 5 องศา หรือประมาณ 10 เท่าของขนาดพระจันทร์เต็มดวง
ภาพนี้ถูกเรียกว่า ดวงตาของมาร์กาเรียน (Markarian's Eyes) ประกอบด้วย กาแล็กซี M86(ตาซ้าย) กาแล็กซี M84 (ตาขวา) กาแล็กซี NGC4387 (จมูก) และบริเวณส่วนล่างขวาของภาพคือ กาแล็กซีกังหัน NGC4388 (ปาก) พื้นที่ใกล้เคียงในกระจุกยังมีกาแล็กซีอีกมากมาย แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และกว้างขวางของกระจุกกาแล็กซีในกลุ่มดาวหญิงสาว

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803