46P Wirtanen

Download ไฟล์ต้นฉบับ

46P/Wirtanen เป็นดาวหางคาบสั้นขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีคาบการโคจรประมาณ 5.4 ปี ค้นพบโดย Carl A. Wirtanen

นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าในช่วงปลายปี ค.ศ. 2018 ดาวหางดวงนี้จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดาวหางดวงนี้เข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2018 จะปรากฏบนท้องฟ้าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ บริเวณกลุ่มดาววัว

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803