NGC 247 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

NGC 247 เป็นกาแล็กซีกังหัน (Spiral Galaxy) ใกล้กับกลุ่มดาวเซตัส (Cetus) เป็นหนึ่งในกลุ่มกาแล็กซี สคัลพ์เตอร์ (Sculptor Group) ที่มีกาแล็กซีจำนวนมากรวมตัวกัน โดยมี NGC 253 เป็นศูนย์กลางและสว่างที่สุดในกลุ่มกาแล็กซีสคัลพ์เตอร์ กลุ่มกาแล็กซีสคัลพ์เตอร์เป็นกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่น (Local Group) ที่มีกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ด้วย ดังนั้น NGC 247 จึงเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามาก
จากการวัดระยะห่างที่อาศัยดาวแปรแสงชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เซฟิอิด (Cepheid) ทำให้ทราบว่า NGC 247 ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 11 ล้านปีแสง ซึ่งห่างกว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดา (Andromeda) เพียง 4 เท่า นอกจาก NGC 247 ในภาพนี้ยังปรากฏภาพกาแล็กซีจำนวนมาก มีทั้งกาแล็กซีกังหันสามแห่งที่เรียงตัวเป็นแนวยาว และยังมีอีกหลายกาแล็กซีที่ไกลออกไป
ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803