NGC 6744 LRB RGB 1

Download ไฟล์ต้นฉบับ

เป็นกาแล็กซีแบบกังหัน ในบริเวณกลุ่มดาวนกยูง (Pavo constellation) เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้ อยู่ห่างจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 30 ล้านปีแสง นักดาราศาสตร์เชื่อว่า กาแล็กซี NGC6744 เป็นกาแล็กซีหนึ่งที่มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากที่สุด

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803

A-TRT-144