นับถอยหลัง

อบรมครูดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5 จ.นครราชสีมา 12.06.2013 08:00
Homeเกี่ยวกับโครงการขั้นต้น | Beginnerครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี

อบรมครูดาราศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม

กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี

ณ ห้องประชุมทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น 

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556

 *********************************************************

 

ลำดับ

 

 

ชื่อ-สกุล

 

โรงเรียน/หน่วยงาน

1

นาง

 

กัญญาณัฐ  ชัยเชื้อ

 

โรงเรียนเสวีนดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

2

นางสาว

 

นันทิกร  หินอ่อน

 

โรงเรียนเสวีนดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

3

นาย

 

บัณญัติ  รัตนวัตร์

 

โรงเรียนพระแสงวิทยา

4

นาง

 

สุจิรา  สุนธณกาญจน์

 

โรงเรียนพระแสงวิทยา

5

นาง

 

มาลี  มกเล็ก

 

โรงเรียนพระแสงวิทยา

6

นาง

 

มาริสา  การะเกตุ

 

โรงเรียนครนพิทยาคม

7

นาง

 

จินตนา  สุขเอมโอฬฐ์

 

โรงเรียนครนพิทยาคม

8

นาง

 

วราภรณ์  ถือแก้ว

 

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

9

นาง

 

วงเดือน  อัจกลับ

 

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

10

นาง

 

อรณี  คำออน

 

โรงเรียนสวีวิทยา

11

นาง

 

ยุพร  ตักศิลา

 

โรงเรียนสวีวิทยา

12

นาย

 

เกษม  ลาวนุ้ย

 

โรงเรียนสวีวิทยา

13

นาง

 

ฐานิต  ทองศิริ

 

โรงเรียนสวีวิทยา

14

นาง

 

จิรา  เรืองวุฒิ

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

15

นางสาว

 

เพ็ญ  จรูญธรรมพินิจ

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

16

นางสาว

 

จุฑามาศ  วงศาโรจน์

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

17

นาย

 

ภิษธ์วิศักดิ์  แก้วมณี

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

18

นาง

 

สุดาภรณ์  ประกอบแก้ว

 

โรงเรียนrพุนพินพิทยาคม

19

นาง

 

ศุภลักษณ์  เหงี่ยมไพศาล

 

โรงเรียนrพุนพินพิทยาคม

20

นาง

 

จันจิรา  แก้วบำรุง

 

โรงเรียนrพุนพินพิทยาคม

21

นาง

 

อรุณี  สุทธินิยม

 

โรงเรียนrพุนพินพิทยาคม

22

นางสาว

 

ศศิธร  สิตะหิรัญ

 

โรงเรียนศรียาภัย

23

นางสาว

 

สุภาพร  กิ้มบุญจิ๋ว

 

โรงเรียนศรียาภัย

24

นาง

 

ศรีสุดา  พยัคฆา

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

25

นาย

 

กิตติพงษ์  อ่อนคง

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

26

นางสาว

 

เนตรดาว  สร้อยแสง

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

27

นางสาว

 

ศิริพร  จิ๋วสุวรรณ

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

28

นางสาว

 

ระวิวรรณ  ทิพย์พันธ์

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

29

นาง

 

สุภลักษณ์  จีนช่วย

 

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

30

นาย

 

ณรงค์ศักดิ์  คงสังข์แก้ว

 

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

31

นาย

 

อิทธิฤทธ์  วรรณโร

 

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

32

นาง

 

ภัสธิดา  อำนวยวิทยากุล

 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

33

นาง

 

ปิยนาถ  เชี่ยวสมุทร

 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

34

นาย

 

ชาญ  รุ่งเรื่องศรีศักดิ์

 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

35

นางสาว

 

ศุภลักษณ์  จันทร์เจริญ

 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

36

นางสาว

 

กิตติมา  โอพั่ง

 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

37

นางสาว

 

ปภัชญา  สุทธิชยาพิพัฒน์

 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

38

นางสาว

 

สุดา  ทองอินทร์

 

โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

39

นาง

 

วฤดี  ถนอมศักดิ์

 

โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

40

นางสาว

 

จุฑาทิพย์  แช่ทอง

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

41

นางสาว

 

พัชนี  หงษ์ทอง

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

42

นาง

 

รุ่งรัตน์  เขียวแก้ว

 

โรงเรียนสตรีประเสริธศิลป์

43

นาง

 

สมศรี พรหมคช

 

โรงเรียนสตรีประเสริธศิลป์

44

นาย

 

ธีระ  ขันบุตร

 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี

45

นาย

 

วัชรินทร์  เอี่ยมสกุล

 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี

46

นาง

 

สุริพร  เพ็ชรรักษ์

 

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

47

นาย

 

ยงยุทธ  จารุรัตน์

 

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

48

นางสาว

 

จิราภา  อินทพัฒน์

 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม

49

นางสาว

 

มยุรา  เมษนิคม

 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม

50

 นางสาว

 

อมรรัตน์  บุญสิน

 

โรงเรียนสวนสวนศรีวิทยา

51

นาง

 

สุมลฑา  กรองเห็น

 

โรงเรียนสวนสวนศรีวิทยา

52

นาง

 

นักธ์วนัญ  ประดิษฐรัตน์

 

โรงเรียนสวนสวนศรีวิทยา

53

นาง

 

จินตนาส  มณีเสน

 

โรงเรียนสวนสวนศรีวิทยา

54

นางสาว

 

ศรีเพ็ญ  ชูเรือง

 

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

55

นางสาว

 

ธีรวดี  หังสเนตร

 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

56

นางสาว

 

ดุจฤดี  มาดี

 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

57

นาง

 

เสมอ  แสงวิลัย

 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

58

นาง

 

จีรนันธ์  เจริญสม

 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

59

นาย

 

วิโรจน์  อินคำ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

60

นางสาว

 

จันทร์จิรา  นารถกลับ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

61

นาง

 

สุรีย์  จันทร์มีอ้น

 

โรงเรียนบ้านควนจำปา

62

นาง

 

อัญชลี  เกื้อแก้ว

 

โรงเรียนบ้านควนจำปา

63

นางสาว

 

ประภัสสร  ฝ่ายเวียงจันทร์

 

โรงเรียนบ้านควนจำปา

64

นางสาว

 

รุ่งดาว  ยมโชติ

 

โรงเรียนบ้านควนจำปา

65

นาย

 

นาวิน  แป้นเหลือ

 

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

66

นางสาว

 

จันจิรา  หนูจุ้ย

 

โรงเรียนชุมชนประชานิคม

67

นาย

 

มนตรี  พรหมแก้ว

 

โรงเรียนชุมชนประชานิคม

68

นางสาว

 

มยุรี  ศรีสุวรรณ

 

โรงเรียนชุมชนประชานิคม

69

นาง

 

จันทนา  ปั้นมณี

 

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา

70

นาง

 

อวยพร  เพชรกุล

 

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา

71

นางสาว

 

กนกธร  พรเสถียรพงศ์

 

โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา

72

นาง

 

อาดา  ศรีสุวรรณ

 

โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง

73

นางสาว

 

พัชรี  ศรีชลธาร

 

โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง

74

นาง

 

ระวีวรรณ  พิมพ์รุน

 

โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง

75

นาง

 

อรนารถ  เลียวลำ้

 

โรงเรียนปะทิววิทยา

76

นาง

 

นงคราญ  โฉมทนงค์

 

โรงเรียนปะทิววิทยา

77

นาง

 

สุภาพร  น้อยกำเนิด

 

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว

78

นางสาว

 

กันยารัตน์  พรหมพิชัย

 

โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

79

นาย

 

ถาวร  นุ่นสังข์

 

โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

80

นาง

 

พรรณี  จันทร์ณรงค์

 

โรงเรียนวัดปากด่าน

81

นาย

 

บุญเนือง  เพชรเล็ก

 

โรงเรียนบ้านคอกม้า

82

นาย

 

ไพฑูรย์  อุ่นอบ

 

โรงเรียนบ้านคอกม้า

83

นางสาว

 

ปารวรรณ  หนูสมตน

 

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง

84

นางสาว

 

วรุณกาญจน์  น้อยผล

 

โรงเรียนบ้านวังช้าง

85

นาง

 

วิภา  ร่มแก้ว

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี

86

นางสาว

 

มยุรี  เนียมสุวรรณ

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี

87

นาย

 

ประเสริฐ  จันทร์สุวรรณ์

 

โรงเรียนมอ.ว.สุราษฎธ์ธานี

88

นาย

 

กอบชัย  จันทร์ศรี

 

โรงเรียนมอ.ว.สุราษฎธ์ธานี

89

นางสาว

 

ภัชณภา  มหาแก้ว

 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม

90

นางสาว

 

จันทพร  เพชรเขาทอง

 

โรงเรียนบ้านเขาชินโต๊ะ

91

นาง

 

นวลองค์  วัชรนิรันดร์

 

โรงเรียนศรีอาภัย

92

นาย

 

อนุสรน์  ทองดี

 

โรงเรียนศรีอาภัย

93

นาง

 

จันจิรา  สมศรีแก้ว

 

โรงเรียนศรีอาภัย

94

นางสาว

 

สุพัตรา  เทพกูล

 

โรงเรียนศรีอาภัย

95

นางสาว

 

วิไลลักษณ์  บุญรัตน์

 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

96

นาย

 

ครรชิต  แป้นหมึก

 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

97

นาย

 

โชคดี  ขุนแก้ว

 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3

98

นางสาว

 

แววตา  สมทรง

 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3

99

นาง

 

จุฑาทิพย์  จงสำราญ

 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3

100

นาย

 

ประยงค์  จงสำราญ

 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3

101

นาย

 

วาริช  วีระพันธ์

 

โรงเรียนมหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราชร์ธานี

102

นาย

 

ยุทธพงศ์  เพียรโรจน์

 

โรงเรียนมหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราชร์ธานี

103

นาย

 

ประสาน  อนันต์ศรี

 

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

104

นาง

 

โสภิต  อุดมสุขสวัสดิ์

 

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

105

นาง

 

ปิยะนุช  มากแก้ว

 

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

106

นาง

 

เจริญสุข  รุ่งนิลรัตน์

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง

107

นาย

 

โชคชัย  สกลจิรัตน์

 

โรงเรียนเมืองหลังสวน

108

นาย

 

ชัยยนต์  ศรีเสียงหา

 

โรงเรียนเมืองหลังสวน

109

นาง

 

ดวงสมร  คำเงิน

 

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

110

นาง

 

พึงจิต  แพวิเศษ

 

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

111

นาง

 

สุภิญญา  ลิปิรุจิระ

 

โรงเรียนพระแสงวิทยา

112

นางสาว

 

ฉวีวรรณ  แซ่เฮง

 

โรงเรียนพระแสงวิทยา

113

นาง

 

ทิมวัลย์  พรหมรา

 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

114

นาย

 

ไมตรี  เพ็งจันทร์

 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556  

แผนที่โรงแรมนิภาการ์เด้น สุราษฎร์ธานี

 

Free business joomla templates