ประมวลภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 14 พฤศจิกายน 2555 ณ เมือง Palm cove ประเทศออสเตรเลีย

Share

สุริยุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตามเวลาประเทศออสเตรเลีย และถือเป็นครั้งพิเศษ ซึ่งเป็นสุริยุปราคาในชุดซารอสที่ 133 โดยเป็นชุดเดียวกันกับสุริยุปราคาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทอดพระเนตร ซึ่งครั้งแรกคือสุริยุปราคาเต็มดวงที่พระที่นั่งเย็น เมืองละโว้ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2231 (ประเทศไทยมองเห็นได้แค่บางส่วน) และครั้งที่ 2 คือสุริยุปราคาเต็มดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ เมือง Palm cove ประเทศออสเตรเลีย
(ภาพโดย : ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา)
 

ปรากฏการณ์ แหวนเพชร (The diamond ring effect) จะเกิดขึ้นเมื่อลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ลอดผ่านหลุมอุกกาบาตใหญ่บนดวง จันทร์ลงมา ซึ่งจะเกิดก่อนและหลังการบังมืดหมดดวงประมาณ 10 วินาที ปรากฏการณ์เป็นดวงสว่างจ้าอยู่เพียงดวงเดียวบนขอบเสี้ยวของดวงอาทิตย์ที่ กำลังจะลับไป เป็นรูปคล้ายแหวนเพชรส่องประกายสวยงาม
(ภาพโดย : ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา)
 

ปรากฏการณ์ ลูกปัดเบลีย์ (Baily's Beads) จะเกิดก่อนที่ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง แสงของดวงอาทิตย์ส่วนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนั้นจะส่องลอดผ่านบริเวณที่ ลุ่ม ที่ต่ำ หุบเขา หุบเหวลึกบนพื้นผิวดวงจันทร์อันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ปรากฏเป็นประกายแวววาวเหมือนลูกปัดที่เรียงร้อยกันล้อมรอบดวงจันทร์
(ภาพโดย : ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา)
 

ภาพเปรียบความสว่างจากเลนส์มุมกว้างชนิดพิเศษ Fish Eye Lens ช่วงก่อนเกิดปรากฏการณ์จนสิ้นสุดปรากฏการณ์

 

            สุริยุปราเต็มดวงครั้งนี้มีระยะเวลาเต็มดวงนาน 2 นาที 4 วินาที ในการเดินทางไปสังเกตการณ์และบันทึกภาพ รวมทั้งเก็บข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและคณะเจ้าหน้าที่สารสนเทศดารา ศาสตร์

 

กลุ่มนักดาราศาสตร์ทั้งจากประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศต่างมาร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ เมือง Palm cove

 

 

          นอกจากการเกิดสุริยุปราคาจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นแล้ว ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สามารถใช้ในการศึกษาทางดาราศาสตร์และการศึกษาข้อมูลทางด้านฟิสิกส์และเคมี ของดวงอาทิตย์ เช่น ใช้ในการศึกษาผลทางอุตุนิยมวิทยา การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในบรรยากาศของโลกระดับต่างๆ ตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ลงมา, การ ศึกษาสมบัติบางประการในการกระจายแสงของบรรยากาศของโลก, การศึกษารูปร่างและการแผ่ขยายรูปร่างโคโรนา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กหรือการเกิดจุดดำบนดวงอาทิตย์ เนื่องจากขณะเกิดปรากฏการณ์เต็มดวงเราจะสังเกตเห็นโคโรนาได้ชัดเจนต่อเมื่อ เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเท่านั้น, สามารถวิเคราะห์ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในบรรยากาศชั้นโครโมสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ได้จากการศึกษาสเปกตรัม ของดวงอาทิตย์ในขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เป็นต้น