ทำไมต้อง IYL 2015

  • พิมพ์

ปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง 2015

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 มติที่ประชุมองค์การสหประชาชาติครั้งที่ 68 ได้ประกาศ ให้ปี พ.ศ.2558 เป็นปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง โดยองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแสง และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับแสงอันมีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ ความท้าทายในการหาคำตอบให้กับปัญหาในเรื่องพลังงาน การศึกษา การเกษตร และสาธารณสุข อันล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแสงแทบทั้งสิ้น แสงยังมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งยวดอีกทั้งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ในศตวรรษที่ 21

แสงปฏิวัติวงการแพทย์และสาธารณสุข เปิดโอกาศให้คนทั่วโลกสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และผสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้ากันอย่างลงตัว

 

โครงการทั้งหมดที่ร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งแสงนั้นล้วนแล้วแต่สนับสนุนให้สาธารณชนและภาครัฐตระหนักถึงบทบาทของแสงที่มีโลกในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลองการครบบรอบการศึกษาด้านแสงอย่างจริงจังเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วจวบจนปัจจุบัน ทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไร้พรมแดน

 

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับปีสากลแห่งแสงนั้โดยถือเป็นวาระสำคัญด้วยเช่นกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมายเพื่อกระตุ้นความตระหนัก เพิ่มพูนการเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของแสงที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวันในแง่มุมที่แตกต่างออกไป 

 

องค์กรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง 2015 ปีดาราศาสตร์แสงและเทคโนโลยีแสง 2015 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 บริษัทจาก 85 ประเทศทั่วโลก กิจกรรมอันเนื่องมาจากปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง 2015 จะไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้สนับสนุนเหล่านี้ ขอขอบพระคุณความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองตลอดปี 2015 นี้ด้วย

 

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง 2015 กิจกรรมแรกของกิจกรรมปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง 2015 คือพิธีเปิดจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของยูเนสโก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2015 อันเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมหลากหลายภายใต้ IYL 2015 ข้อมูลกิจกรรมเหล่านี้สามารถหาได้ใน http://www.light2015.org หากเป็นข้อมูลของกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง IYL 2015 ในประเทศไทยสามารถติดตามได้ที่ www.narit.or.th/index.php/IYL2015 โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ IYL 2015 ในประเทศไทย วันที่ 4 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี

 

หากท่านต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง 2015 และต้องการให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ โปรดติดต่อเราที่ 

[email protected]  [email protected]

หรือ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

191 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-225569 ต่อ 403

โทรสาร 053-225524