Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

Share

         

 

หลักการและเหตุผล   

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของทางสถาบันฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องจัดโครงการเพื่อรองรับบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าและเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงได้มีการจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลางขึ้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นที่จัดมาแล้วก่อนหน้านี้ และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดาราศาสตร์ของครูให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง

          สำหรับการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง และการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัย และยุววิจัยในอนาคตต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงจากการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตนเอง
2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะการวางแผนสำหรับจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ท้องฟ้า
3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะกระบวนการติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ สำหรับจัดกิจกรรมดูดาว
4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบข้อมูลและแนวทางการทำวิจัยด้านดาราศาสตร์เบื้องต้น
5 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะกระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์เบื้องต้น
6 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแหล่งข้อมูลและเกิดทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์
7 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
8 เพื่อต่อยอดความรู้ในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นและนำไปสู่การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง รวมถึงการทำงานวิจัยทางดาราศาสตร์ได้ต่อไป
9 เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการทางดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย
 
1 เชิงปริมาณ
ครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน
 
2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้นเป็นอย่างดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเมื่อมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ

 

ระยะเวลาดำเนินการอบรม 

          การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 5 วัน 4 คืน โดยแบ่งออกเป็นการอบรมในหัวข้อบรรยาย 6 หัวข้อ การอบรมภาคปฏิบัติ 11 หัวข้อตารางการจัดกิจกรรม

 

 

ลำดับกิจกรรม

กิจกรรม

หัวข้อ

วันที่ 1

ภาคบรรยาย

1.         แนะนำอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

2.         ทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้าเชิงลึก

ภาคปฏิบัติ

1.         การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น ด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์ และกล้องสองตา

วันที่ 2

ภาคบรรยาย

 

1.         การติดตั้งและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า

 

ภาคปฏิบัติ

1.         การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า

2.         เทคนิคการติดตั้งกล้องเพื่อสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

3.         ศึกษาการทำงานของนักวิจัย และเยี่ยมชมหอดูดาวฯ

4.         การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น ด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์ และกล้องสองตา

วันที่ 3

ภาคบรรยาย

 

1.         การสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์สำหรับการวางแผนการดูดาว

 

ภาคปฏิบัติ

1.         การวางแผนการดูดาว

2.         การหาระยะทางวัตถุท้องฟ้าด้วยเลขาคณิตเบื้องต้น

3.         การทดลองการเกิดหลุมอุกกาบาต

4.         ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ และถ่ายภาพดาราศาสตร์อย่างง่าย

วันที่ 4

ภาคบรรยาย

1.         การประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

2.         แนวทางไปสู่โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง

ภาคปฏิบัติ

1.         กฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

2.         การหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์

3.         ทดสอบภาคสังเกตการณ์

วันที่ 5

ภาคบรรยาย

 

 

ภาคปฏิบัติ

1.         กิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าช่วงเช้ามืด

2.         ทัศนศึกษา พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

3.         ทัศนศึกษา สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มูลนิธิโครงการหลวง