Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูฯ ขั้นกลาง

Share

ประกาศรายชื่ออบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

 

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
        โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2560 จัดอบรมขึ้นปีละ 1 ครั้ง      จัดอบรม ในระหว่าง วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์

        ดาวน์โหลดใบสมัคร
        ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการ


1.    กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมให้ผู้อำนวยการลงนามยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
2.    ส่งใบสมัครพร้อมแนบส่งเอกสารประกอบการสมัครมาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
        1    ทาง e-mail แนบส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ e-mail : [email protected] โดยสแกนเอกสาร (ที่ลงลายมือชื่แล้ว) ทั้งหมด save เป็นนามสกุล .PDF แนบส่งมาพร้อมกับ e-mail
        2    ทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
        เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
        (โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2560)

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

ใบสมัครและแบบยืนยันเข้าร่วมการอบรม                                               จำนวน 1 ชุด

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)                             จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้            จำนวน 1 ชุด

สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ (ถ้ามี)            จำนวน 1 ชุด

สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ (ถ้ามี)             จำนวน 1 ชุด 

สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น      จำนวน 1 ชุด

(สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นต้น)

 

 

กำหนดการรับสมัคร

        เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 เท่านั้น

        หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบหรือส่งช้ากว่ากำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2560

 

 

สิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการอบรม

    1. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ
           1.1 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR
           1.2 ขาตั้งกล้องถ่ายรูป
           1.3 สายลั่นชัตเตอร์
           1.4 Memory Card ที่มีความจุมากกว่า ๘ GB
    2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Laptop)
    3. HDD สำหรับเก็บข้อมูลความจุ ไม่น้อยกว่า ๘๐ GB
    4. เตรียมเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวมาให้เพียงพอ เนื่องจากยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวเย็นมาก (ใกล้เคียง ๐ องศา) จึงให้เตรียมเครื่องนุ่งห่ม ดังนี้
          4.1 เสื้อกันหนาวและกางเกงแบบหนา
          4.2 ถุงเท้าและถุงมือแบบหนา
          4.3 หมวกกันหนาว
          4.4 ผ้าพันคอ
    5. ยาสำหรับโรคประจำตัว (ถ้ามี)

 

การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก

        คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 35 ท่าน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม   ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2560  ทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และทาง www.facebook.com (กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์) โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรมายืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ   โดยสามารถติดต่อสอบถามและโทรยืนยันได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-225-569 ต่อ 305 หรือ 083-465-1926 (คุณธนกฤต) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2560

 

 

หมายเหตุ

        1. ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้  โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

        2. ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะเดินทางในระหว่างการฝึกอบรม

        3. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมอบรม ผ่านทาง http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/intermediate และ www.facebook.com (กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์)

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ