ดาวน์โหลด อบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 1 ฉะเชิงเทรา
     
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 2 นครราชสีมา
     
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น 2563 กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 3 เชียงใหม่
     
ดาวน์โหลด (ตัวอย่าง) ใบสมัครโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 4 อุดรธานี
     
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 5
สุราษฏ์ธานี
     
ประกาศ เลือนการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5