สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี2562

Share

  

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน    โดยสามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

          1. ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic

          2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”   พร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

          3. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ google form โดยเลือกครั้งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในแต่ละครั้งได้ที่หน้าเว็ปไซด์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic/registerพร้อมแนบ    “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม” และ “สำเนาบัตริประชาชน” ในระบบรับสมัคร

          4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่หน้าเว็ปไซด์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic

 

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่            ระหว่างวันที่      9 - 11 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี       ระหว่างวันที่      30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น          ระหว่างวันที่      25 - 27 มกราคม 2562

ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี                ระหว่างวันที่      27 - 29 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา               ระหว่างวันที่      8 - 10 เมษายน 2562

กำหนดการรับสมัคร

      ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      8 พฤศจิกายน 2561

      ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      23 พฤศจิกายน 2561

      ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      18 มกราคม 2562

      ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      18 มีนาคม 2562

      ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา           รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      31 มีนาคม 2562

 

จำนวนรับสมัคร

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คนโดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

          การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basicหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่                   โทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

 

หมายเหตุ

1.ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

2.เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (Notebook Computer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB (Flash Drive) มาใช้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย

3.ครูหรือโรงเรียนที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ภาคกลางคืนได้

4.หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้   โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)

 

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น

แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

ตัวอย่างใบสมัคร