ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น

Share

  

 

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2560 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน โดยสามารถดำเนินการ

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

        1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

        2. กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        3. ส่งข้อมูลใบสมัครและเอกสารยืนยันการสมัครมาได้ 2 ทาง ดังนี้

             3.1 ทางอีเมลล์ โดยสแกนหรือถ่ายภาพใบสมัครแล้วส่งมาที่ e-mail : [email protected]

             3.2 ทางโทรสาร ส่งข้อมูลมาทางโทรสาร หมายเลข 053-225524

 

กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2560

        ครั้งที่ 1 ณ จังหวัด กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559

        ครั้งที่ 2 ณ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560

        ครั้งที่ 3 ณ จังหวัด สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560

        ครั้งที่ 4 ณ จังหวัด บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560

        ครั้งที่ 5 ณ จังหวัด กระบี่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560

 

กำหนดการรับสมัคร

        ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกำแพงเพชร        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   2 ธันวาคม 2559

        ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด              รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   6 มกราคม 2560

        ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสมุทรสาคร         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   24 กุมภาพันธ์ 2560

        ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดบุรีรัมย์               รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   10 มีนาคม 2560

        ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดกระบี่                 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   21 เมษายน 2560

 

จำนวนรับสมัคร

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2560 ดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

        การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมได้ส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรียบร้อยแล้ว และมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง          โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่                     http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่                   โทร. 053-225569 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

 

หมายเหตุ

        1. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

        2. เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ะบุค (Notebook Computer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB (Flash Drive) มาใช้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย

        3. ครูหรือโรงเรียนที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ภาคกลางคืนได้

        4. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้   โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)

  

“ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป “

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น

Additional information