กำหนดการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น

Share

  

กำหนดการ

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*******************************************************************************

 

วันที่หนึ่ง

           08:00 – 08:45    ลงทะเบียน

           08:45 – 09:15    ทดสอบก่อนฝึกอบรม

           09:15 – 09:45    พิธีเปิด

           09:45 – 10:00    พักรับประทานอาหารว่าง

10:00 – 11:00    บรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่องเล่าจากภาพถ่ายดาราศาสตร์”

โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

           11:00 – 12:00    บรรยายเรื่อง “การดูดาวเบื้องต้นและการเตรียมตัวสำหรับดูดาว”

โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ (สดร.)

12:00 – 13:00    รับประทานอาหารกลางวัน

           13:00 – 15:00   บรรยายและกิจกรรม เรื่อง “รู้จัก ลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆ”

โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัตินักวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

           15:00 – 15:30   พักรับประทานอาหารว่าง

           15:30 – 17:00    บรรยายเรื่อง “ทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้า” โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ (สดร.)

           17:00 – 18:00   พักผ่อนตามอัธยาศัย

           18:00 – 19:00   รับประทานอาหารเย็น

           19:00 – 20:30    กิจกรรม “การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น”

                                 - การสังเกตการณ์ท้องฟ้าด้วยตาเปล่า กล้องสองตา และกล้องโทรทรรศน์

โดย ทีมวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

 

วันที่สอง

08:30 – 10:15   กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “กิจกรรมและสื่อการสอนดาราศาสตร์”       

                      กิจกรรมที่ 1 เฟสของดวงจันทร์

                      กิจกรรมที่ 2 การเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า

                      กิจกรรมที่ 3 การสร้างดาวหาง

                      กิจกรรมที่ 4 แบบจำลองระบบสุริยะ

                                 โดย ทีมวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.)

10:15 – 10:30    พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00    กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “กิจกรรมและสื่อการสอนดาราศาสตร์” (ต่อ)

                      กิจกรรมที่ 1 เฟสของดวงจันทร์

                      กิจกรรมที่ 2 การเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า

                      กิจกรรมที่ 3 การสร้างดาวหาง

                      กิจกรรมที่ 4 แบบจำลองระบบสุริยะ

                                 โดย ทีมวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.)

12:00 – 13:00    รับประทานอาหารกลางวัน

           13:00 – 14:15    การบรรยายและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย"

                                 โดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์(สดร.)

           14:15 – 14:30    พักรับประทานอาหารว่าง

           14:30 – 17:30    กิจกรรมดาราศาสตร์ภาคปฏิบัติ

                                 กิจกรรมที่ 1 การใช้งานแผนที่ดาว

                                 กิจกรรมที่ 2 การใช้งานกล้องสองตา

                                 กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์

                                 กิจกรรมที่ 4 การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์

                                 โดย ทีมวิทยากรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

17:30 – 18:00    พักผ่อนตามอัธยาศัย

18:00 – 19:00    รับประทานอาหารเย็น

19:00 – 20:30    กิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง”

- การฝึกปฏิบัติและทดสอบการสังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทรรศน์

โดย ทีมวิทยากรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

วันที่สาม

           08:30 – 10:00   บรรยายเรื่อง “ซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์"

                                โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ (สดร.)

           10:00 – 10:20   พักรับประทานอาหารว่าง

           10:20 – 12:00   บรรยายเรื่อง “ซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์" (ต่อ)

                                โดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ (สดร.)

           12:00 – 13:00   รับประทานอาหารกลางวัน

           13:00 – 13:30   ทดสอบหลังฝึกอบรม

           13:30 – 15:30   สรุปการจัดกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร พิธีปิดการฝึกอบรม

 

หมายเหตุ :

1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2) ครูหรือโรงเรียนที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ในภาคกลางคืนได้

3) เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (Notebook Computer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB (flash drive) มาใช้ในระหว่างการฝึกอบรมด้วย