เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2560

Share

1. ชื่อโครงการ 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2560

 

2. หลักการและเหตุผล

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ โดยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน และเยาวชน รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อเป็นการตอบสนองภารกิจของสถาบันฯ ในการพัฒนากำลังคนทางดาราศาสตร์ของประเทศ ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)    ได้จัดให้มี  “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น” ขึ้น    โดยการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์พื้นฐาน การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ การศึกษาสภาพท้องฟ้าจริง เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดาราศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวข้างต้นได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

        สำหรับการจัดอบรครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2560 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง และการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัย และยุววิจัยในอนาคตต่อไป

 

 

3. วัตถุประสงค์ 

        3.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบองค์ความรู้พื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

        3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะและกระบวนการพื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

        3.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์

        3.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง

        3.5 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนวิชาดาราศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาให้ทันยุคสมัย

        3.6 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์   โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นสื่อ

        3.7 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจทางดาราศาสตร์     ได้รับความรู้เบื้องต้นในด้านวิชาการ   และการสังเกตการณ์ท้องฟ้าเบื้องต้น

        3.8 เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่รู้จักในสาธารณชน

 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย

        1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ (โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดที่เข้าไปจัดกิจกรรมอบรม) 

        2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

        3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

 

5. กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2560

        ครั้งที่ 1 ณ จังหวัด กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559

        ครั้งที่ 2 ณ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560

        ครั้งที่ 3 ณ จังหวัด สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560

        ครั้งที่ 4 ณ จังหวัด บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560

        ครั้งที่ 5 ณ จังหวัด กระบี่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560

 
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น