เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2561

Share

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น  ประจำปี 2561

 

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะของผู้นำด้านดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางดาราศาสตร์ของประเทศไทย จึงดำเนินการจัดให้มี “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น” ขึ้น  โดยการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์พื้นฐาน  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์   การศึกษาสภาพท้องฟ้าจริง เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดาราศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวข้างต้นได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

          สำหรับการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น  ประจำปี 2561   ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง และการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัย และยุววิจัยในอนาคตต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบความรู้พื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะและกระบวนการพื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนวิชาดาราศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาให้ทันยุคสมัย

6.เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นสื่อ

7.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจทางดาราศาสตร์ ได้รับความรู้เบื้องต้นในด้านวิชาการ และการสังเกตท้องฟ้าเบื้องต้น

8.เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่รู้จักในสาธารณชน

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ (โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดที่เข้าไปจัดกิจกรรมอบรม)

2.ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

3.บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมอบรม

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561 มีกำหนดการจัดอบรม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง   โดยดำเนินการจัดอบรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมอบรมครั้งใดก็ได้ตามที่ผู้สมัครสนใจ ตามพื้นที่ที่สะดวกเข้าร่วมอบรม โดยมีกำหนดการจัดอบรม ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดตาก                      ระหว่างวันที่      15 - 17 ธันวาคม 2560 

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ระหว่างวันที่      19 - 21 มกราคม 2561

ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี            ระหว่างวันที่      9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดมุกดาหาร             ระหว่างวันที่      9 - 11 มีนาคม 2561

ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา                  ระหว่างวันที่      2 - 4 พฤษภาคม 2561

 

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน    โดยสามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

           1. ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic

           2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม” https://goo.gl/EdWUDsพร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

           3. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ google form https://goo.gl/forms/E43wgoVbwOIBzhdn1  พร้อมแนบ “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม” และ “สำเนาบัตริประชาชน” ในระบบรับสมัคร

           4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่หน้าเว็ปไซด์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic

 

 

กำหนดการรับสมัคร

       ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดตาก                 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      8 ธันวาคม 2560

       ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      12 มกราคม 2561

       ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      2 กุมภาพันธ์ 2561

       ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดมุกดาหาร         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      2 มีนาคม 2561

       ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      20 เมษายน 2561

 

จำนวนรับสมัคร

           โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561 ดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คนโดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

           การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมได้ส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรียบร้อยแล้ว และมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่  http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-225569 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

 

หมายเหตุ

1.ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

2.เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (Notebook Computer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB (Flash Drive) มาใช้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย

3.ครูหรือโรงเรียนที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ภาคกลางคืนได้

4.หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้   โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี2561