Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นสูง ปี 2558

Share

ประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง

 

 

 

     ปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่าดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดาราศาสตร์สามารถดึงดูดผู้คนทุกเพศ ทุกวัยให้ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน่าอัศจรรย์ ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นศึกษาทำความเข้าใจเอกภพเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ประโยชน์ของดาราศาสตร์ทางด้านการศึกษานอกจากจะทำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในดาราศาสตร์มากขึ้นแล้ว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนให้มีความสนใจใฝ่รู้ เสริมสร้างจินตนาการ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  ในส่วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ่มดาวต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้ว ดาราศาสตร์ยังสามารถดึงดูดให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวสาร ปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้เกิดสังคมการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ของคนในประเทศได้อีกด้วย

 

     สำหรับการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้ถูกบรรจุเนื้อหาไว้ในสาระการเรียนรู้โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2551 วิชาดาราศาสตร์จึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอนและเป็นวิชาที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ดังนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์แบ่งเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาวิธีการนำเสนอและสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เข้ามาเป็นสื่อ

 

   

     โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นพัฒนาทักษะการทำงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านดาราศาสตร์และนักเรียนในสังกัด นอกจากนั้นครูผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนรวมถึงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับโรงเรียนได้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ณ หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  กล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.5 เมตร ณ หอดูดาวภูมิภาคและกล้องโทรทรรศน์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล ขนาด 0.6 เมตร (PROMPT Telescopes) ณ เซอร์โร โทโลโล (Cerro Tololo) ประเทศชิลี และกล้องโทรทรรศน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกมากมาย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ ครู อาจารย์และบุคคลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานดาราศาสตร์สามารถฝึกทักษะการเก็บข้อมูลผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
 2. เพื่อให้ ครู อาจารย์และบุคคลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานดาราศาสตร์สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ได้
 3. เพื่อให้ ครู อาจารย์และบุคคลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานดาราศาสตร์สามารถเป็นที่ปรึกษางานโครงงาน วิจัยทางดาราศาสตร์ได้ 
 4. เพื่อให้ ครู อาจารย์ บุคคลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานดาราศาสตร์สามารถสร้างเครือข่ายการทำโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ในโรงเรียนและในระดับนานาชาติได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

          ครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา   ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดย

1. ครูที่ได้รับการอบรมในปีงบประมาณ 2557 (ครูเดิมจากปีที่แล้ว)

2. คัดเลือกครูในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม จำนวน 3 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.  เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี
 3. มีประสบการณ์การดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดระยะเวลาอบรม 3 ปี โดยสามารถเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานได้
 5. สามารถทำการคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานทางดาราศาสตร์ร่วมกับครู

 

เอกสารหลักฐาน

 • ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม             จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก          จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์
 • สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมหรือที่ปรึกษาโครงงานทางด้านดาราศาสตร์
 • สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง(สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง)

 

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2558 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th และสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาทาง e-mail : adv_[email protected] หรือ ทางไปรษณีย์ เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

 

กำหนดการรับสมัคร

          ครูผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 

 

หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบหรือส่งช้ากว่ากำหนด ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2558

 

การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก

          คณะกรรมการจะคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 3 ท่าน และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมใน วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558 ทางเว็ปไซต์ www.narit.or.th และทาง Facebook (กลุ่มเครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์) โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

** ครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม จะต้องทำการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานดาราศาสตร์ร่วมกับครู

 

ข้อผูกพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมอบรม

          ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง จะต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดระยะเวลา 3 ปี และในการเข้าร่วมอบรมในแต่ละปีจะต้องดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมและเหมาะสมเข้าร่วมทำโครงงานวิจัยทางดาราศาสตร์ร่วมกับครู ทั้งนี้ ความเหมาะสมและความพร้อมของครูที่เข้าร่วมโครงการอาจถูกพิจารณาเพิ่มเติมตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ร่วมโครงการอบรม

 

วัน เวลา ในการจัดอบรม

การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2558 ดำเนินการอบรมออกเป็น 3 ช่วง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ช่วงที่ 1 : การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2558 (สำหรับครูที่ปรึกษา) 

จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2558 

ช่วงที่ 2 : การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้งสูง ประจำปี 2558 (สำหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียน)

จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2558

ช่วงที่ 3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558

** โดยกำหนดการและสถานที่ในการเข้ารับการอบรมจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง

นอกจากนี้ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน (TACs) ในครั้งถัดไปด้วย

 

โหลดใบสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง 2558

 

รายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นสูง 2558

 

กำหนดการโครงการอบรมครูขั้นสูง(สำหรับครูที่ปรึกษา)