เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมอบรม 

           ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 ทุกท่าน ควรศึกษาเนื้อหาดาราศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง (สามารดาวน์โหลดหนังสือคู่มือตาม link แนบด้านล่าง) โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาดังนี้

บทที่ 1 ทรงกลมท้องฟ้า (Celestial Sphere)

บทที่ 2 ระบบพิกัดท้องฟ้า (Celestial Coordinate System)

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ของท้องฟ้า (Celestial Motion)

บทที่ 4 การวัดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า (Astrometry)

บทที่ 5 การวัดแสง (Photometry)

 

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรมและการเข้าร่วมโครงการ

            โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 : อบรมการทำโครงงาน ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 โดยมีโครงงานอย่างง่ายดังนี้

โครงงานการใช้กล้องโทรทรรศน์

1.การหาความลึกของหลุมดวงจันทร์ 

2.การหามวลดาวเคราะห์

3.หาความรีวงโคจรดวงจันทร์

โครงงานการสังเกตการณ์ (ทั่วไป/ตามปรากฏการณ์)

1.ความสูงดาวตก / ความเร็ว ISS 

2.อีราธอส

3.หาขนาดของโลกจากจันทรุปราคา

4.หาความสว่างของท้องฟ้า Dark sky

โครงงานเกี่ยวกับการวัดแสงสว่าง

1.ปัจจัยดาวกระพริบ DSLR

โครงงานเกี่ยวกับ Data Analysis

1.การใช้งาน Software ทางดาราศสาตร์สำหรับประมวลผลข้อมูล

หมายเหตุ : หัวข้อโครงงานอาจปรับเปลี่ยน โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

              

ช่วงที่ 2 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์

- นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ โดยอาจมีการซักถามในประเด็นที่สนใจและให้คำแนะนำในการทำโครงงาน

 

ช่วงที่ 3 : การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)