Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561

Share

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561

 

        ปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่าดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดาราศาสตร์สามารถดึงดูดผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน่าอัศจรรย์ ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นศึกษาทำความเข้าใจเอกภพเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ประโยชน์ของดาราศาสตร์ทางด้านการศึกษานอกจากจะทำให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในดาราศาสตร์มากขึ้นแล้ว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนให้มีความสนใจใฝ่รู้ เสริมสร้างจินตนาการ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในส่วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ่มดาวต่างๆ ที่ปรากฏ ให้เห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้ว ดาราศาสตร์ยังสามารถดึงดูดให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวสารปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ของคนในประเทศได้อีกด้วย

        การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้ถูกบรรจุเนื้อหาไว้ในสาระการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2551 วิชาดาราศาสตร์จึงถือว่าเป็น เรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอนและเป็นวิชาที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขึ้น โดยแบ่งออกเป็นหลายระดับ คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน ดาราศาสตร์ เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับครูผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

        สำหรับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านดาราศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะการทำโครงงานทางด้านดาราศาสตร์ สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน เกิดการสร้างเครือข่ายการทำโครงงานด้าน      ดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน เพื่อก้าวไปสู่การทำโครงงานทางดาราศาสตร์ในระดับประเทศ และก้าวไปสู่เครือข่ายการทำโครงงานในระดับนานาชาติต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำโครงงานทางดาราศาสตร์

1.2 เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางดาราศาสตร์

1.3 เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนได้

1.4 นักเรียนสามารถทำโครงงานทางดาราศาสตร์ได้สำเร็จ ภายใต้การให้คำปรึกษาของครูที่เข้าร่วมโครงการฯ

1.5 ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนและระดับประเทศได้

1.6 เป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำโครงงานทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

        ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มครูที่เข้าร่วม ดังนี้

1. ครูที่เข้าร่วมการอบรม ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 คน (ครูเดิมจากปีที่แล้ว) และนักเรียน จำนวน 18 คน (โรงเรียนละ 3 คน)

2. คัดเลือกครูในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม จำนวน 3 คน และนักเรียนจำนวน 9 คน (โรงเรียนละ 3 คน)

 

หมายเหตุ : การคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมทำโครงงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม และควรศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถาบันการศึกษาเดิม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์        เป็นอย่างดี

3. มีประสบการณ์การดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์

4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบันฯ กำหนดขึ้นได้

5. สามารถทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานทาง      ดาราศาสตร์ร่วมกับครู (โรงเรียนละ 3 คน)

6. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดอบรม (จ.เชียงใหม่) ตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี

 

เอกสารหลักฐาน

1. ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน 1 ชุด

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)          จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาเอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์

5. สำเนาเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมหรือที่ปรึกษาโครงงานทางด้านดาราศาสตร์

6. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง (สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง)

 

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการ รับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมให้ผู้อำนวยการลงนามในแบบยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

3. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมแนบส่งสำเนาหลักฐานผลงานทางวิชาการ และสำเนาหลักฐานการจัดกิจกรรม มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

 

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

(โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง)

 

 

กำหนดการรับสมัคร

        เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เท่านั้น

 

หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบหรือส่งช้ากว่ากำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561 โดยถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก

        คณะกรรมการจะคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 3 ท่าน และจะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางเว็ปไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 

        ** ครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมจะต้องทำการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 3 คน และเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานดาราศาสตร์ร่วมกับครู

 

ข้อผูกพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมอบรม

        ครูที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง จะมีข้อผูกพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมอบรม และมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลา 3 ปี

2. ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในแต่ละปี จะต้องดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานทางดาราศาสตร์ร่วมกับครู 

3. ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ และนักเรียนภายใต้ครูที่ปรึกษา จะต้องส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน (TACs) หรือการนำเสนอผลงานใดๆ ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้น

4. ความเหมาะสมและความพร้อมของครูที่เข้าร่วมโครงการฯ อาจถูกพิจารณาเพิ่มเติมตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ร่วมโครงการอบรม 

 

วัน เวลา สถานที่ ในการจัดอบรม

        การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561 ดำเนินการอบรมออกเป็น 3 ช่วง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ช่วงที่ 1 : การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561 (ครูที่ปรึกษาและนักเรียน)

จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ช่วงที่ 2 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ในประเทศ

จัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 ณ จ.เชียงใหม่

ช่วงที่ 3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

จัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

        ** หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรม จะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลัง

 

หมายเหตุ : ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน (TACs) ในครั้งถัดไปด้วย

 

การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมอบรม 

        ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมทุกคน (ทั้งครูเดิมจากปี 2560 และครูที่ได้รับคัดเลือกใหม่ในปี 2561 ) จะต้องดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทำโครงงานกับครู โดยคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนละ 3 คน พร้อมให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดออนไลน์ที่กำหนด โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำในการศึกษาของนักเรียน (ตามเนื้อหาในหนังสือคู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ) โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา ดังนี้

บทที่ 1 ทรงกลมท้องฟ้า (Celestial Sphere)

บทที่ 2 ระบบพิกัดท้องฟ้า (Celestial Coordinate System)

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ของท้องฟ้า (Celestial Motion)

บทที่ 4 การวัดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า (Astrometry)

บทที่ 5 การวัดแสง (Photometry)

บทที่ 6 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)

 

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 : การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2561 (สำหรับครูที่ปรึกษาและนักเรียน)

- กิจกรรมสร้างกระบวนการวิทยาศาสตร์

- ฝึกปฏิบัติเทคนิคการวัดทางดาราศาสตร์ เน้นการวัดความสว่างของวัตถุท้องฟ้า (Photometry) ของดาวแปรแสง  การสร้างแผนภาพ H-R Diagram

- คิดริเริ่มทำโครงงานดาราศาสตร์

- วางแผนขั้นตอนการทำโครงงานดาราศาสตร์

 

ช่วงที่ 2 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ 

- นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยกรรมการซักถามในประเด็นที่สนใจและให้คำแนะนำในการทำโครงงาน

 

ช่วงที่ 3 : การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

-  นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

 

หมายเหตุ

1. ครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากภูมิลำเนามายัง สถาบันวิจัย   ดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องได้รับความเห็นชอบในการสนับสนุนและเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตลอดระยะเวลาหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ 3 ปี

2. ครูที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบันฯ กำหนดขึ้นได้

3. ทางสถาบันฯ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม

4. ครูผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถติดตามขอมูลขาวสารของกิจกรรมอบรม ผานทางเว็ปไซด์ของสถาบันวิจัย ดาราศาสตร์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance และทาง facebook (เครือข่ายครูแกนนำดาราศาสตร์)

5. กำหนดการและสถานที่ในการเข้ารับการอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

 

 

ดาวน์โหลดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง