โครงงาน

Share

 

 

การประชุมวิชาการดาราศาสตรฺ์เพื่อเยาวชน ครั้งที่  1

001.การศึกษาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุม - โดยนางสาวจิณห์นิภา   เปลี่ยนสมัย   โรงเรียนเชียงคำวิทยาม

002.การหาพารามิเตอร์ของดาวคู่อุปราคา YZ  phe จากการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม Phoebe - โดยนางสาวกชกร  สระโต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

003.การศึกษา Intial Mass  Function ของกระจุกดาวปิด - โดยนางสาวสุทธิดา  เขื่อนแก้ว  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

004.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรและศึกษาลักษณะทางกายภาพของระบบดาวคู่อุปราคาประเภท ดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอริส v1853 โอไรออนิส - โดยนางสาวสาวิตรี  เดชศรีมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

005.เวลาสุริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสังเกตุการณ์ทางดาราศาสตร์ - โดยนางสาวขวัญกมล   จิตรตระกูล  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

006.การศึกษาคาบการแปรแสงของดาว IT CrA - โดยนางสาวภัทราพร   สิงคนิภา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

007.การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์โดยใช้ลักซ์มิเตอร์ - โดยนางสาวสุภิญญา   พูลเพิ่ม โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

008.การศึกษาและเปรียบเทียบความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ที่คำนวณได้จากมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์บนหลุมอุกกาบาตที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา - โดยนางสาวชลิดา  วุฒิอนันต์  โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

009.การศึกษาขนาดของดาวเคราะห์น้อย - โดยนายณัฐชนนท์   จิตอารี โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน

010.การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก - โดยนางสาวปานชรี  อนุจร  โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน

011.การศึกษาการหาระยะทางของกาแล็กซีด้วยการใช้ Supernovae ชนิด Ia - โดยนายชนสรณ์   พึ่งเงิน  โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน

012.การหาอายุกาแล็กซี่ทางช้างเผือกโดยประมาณจาก H-R Diagram ของกระจุกดาวทรงกลม - โดย ด.ญ.นงนภัส  ว่านกระ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

013.การศึกษาคาบการโคจรดาวบริวารดาวพฤหัสบดี - โดยนายวชิระ  ยืนยง  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

014.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก - โดยนางสาวสุพิชญา  อ่วมเถือน  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

015.การศึกษาอัตราเร็วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ - โดยนางสาวสิดารัศม์  คำภักดี  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

016.การศึกษาหาความสูงของภูเขาและความลึกหลุมบนดวงจันทร์ - โดยนายชานนท์  ชูรัตน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

017.การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr - โดยนางสาวรุ่งรัตน์  สาระไทย  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาลัย

018.การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อย 1 Ceres และ 4Vesta - โดยนางสาวกมลวรรณ  ด้วงกระยอม โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาลัย

019.แบบจำลองปรากฎการณ์การเหวี่ยงของระบบหลุมดำมวลยวดยิ่งเมื่อเกิดปรากฏการณ์การชนกันของดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนโดเมดา - โดยนายณัฐกฤต  อ่อนอุทัย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

020.การศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัสบดี - โดยนายกรชวัล  มีความรัก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

021.ความสัมพันธ์ระหว่างการวางตัวของปราสาทขอมกับเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์ - โดยนายชูศักดิ์  เสนายอด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

022.การวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมแผ่รังสี 66 OpH - โดยนางสาวการปฐม  เกษรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

023.การทดลองเพื่อพิสูจน์และเปรียบเทียบหลักการอากาศพลศาสตร์ของจรวดในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพื้นโลก - โดยนายตะวัน  ถิ่นถาวรกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

024.การนำทางในระบบสุริยะด้วยพัลซาร์ - โดยนายจอมพจน์  วงศ์เพชรอักษร มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

025.การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของอัตราการกระพริบของดวงดาว - โดยนายปิยวัฒน์  บุตรสบัติ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

026.การหาความหนาแน่นของจำนวนดาวฤกษ์ และการประเมินค่า Interstellar Extinction ในกาแล็กซีทางช้างเผือก - โดยนายรัชชานนท์  บัวรอด  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

027.ศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อุปราคา V357 Peg - โดยนางสาวรัตนาวดี    ฑีฆะวงษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

028.โครงงานการศึกษาการโคจรของดาวอุปราคา V396 Peg - โดยนางสาวมุกธิดา  ขำมี  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

029.การวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม โดยใช้ดาวแปรแสงแบบเซฟิอิด - โดยนางสาวบุษราคัม  นามยุดา  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

030.การศึกษาระยะทางของกาแลกซี่และการขยายตัวของเอกภพโดยใช้ Supernova ประเภท Ia - โดยนายพลวัต  ย้อยฝอย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

031.การคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จากภาพถ่าย - โดยนายวิศรุต  ภิรมย์ชม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

การประชุมวิชาการดาราศาสตรฺ์เพื่อเยาวชน ครั้งที่  2

O01 The determination of the rotation period of the asteroids

O02 The lifetime and the area of the sunspots

O03 การศึกษาความเร็วและการเคลื่อนที่ของดาวหาง Catalina (C/2013 US10)

O04 การศึกษาโปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ตามกฏของ NEWTON

O05 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ จากระดับน้ำขึ้น-น้ำลง

O06 การศึกษาหามวลของดาวเสาร์ โดยใช้คาบการโคจรของวงแหวนดาวเสาร์

O07 การหาคาบและอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์จากจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยภาพถ่าย

O08 การศึกษาอุกกาบาตในประเทศไทย

O09 คำนวณความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ด้วยความยาวเงาบนภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์

O10 การหาอายุและระยะห่างของกระจุกดาวเปิด โดยใช้แผนภาพ H-R

O11 การสร้าง H-R Diagram และวิเคราะห์ Initial Mass Function ของกระจุกดาวเปิดในกาแล็กซีทางช้างเผือก

O12 การศึกษาคาบและอุณหภูมิของระบบดาวคู่ Oph 1010

O13 การศึกษาค่าโชติมาตรปรากฏของดาวคู่อุปราคา V402 Aur ด้วยกล้องดิจิตอลชนิดสะท้อนเลนส์เดี่ยว

O14 การศึกษาคาบการโคจรของระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน วี781 ทอรี ด้วยกล้องดิจิตอลแบบเลนส์เดี่ยว

O15 การศึกษาค่าโชติมาตรปรากฏของดาว โดยการทำโฟโตเมตรีด้วยกล้อง DSLR

O16 การหาระยะทางและขนาดที่แท้จริงของกระจุกดาวเปิด M6

O17 การหาอายุและระยะทางของกระจุกดาวทรงกลมและกระจุกดาวเปิด

O18 การศึกษาคาบการโคจร และมวลของระบบดาวคู่อุปราคา VY Cet

O19 การศึกษาคาบการแปรแสง ของดาวแปรแสง Z For

O20 การหามวลดาวคู่ V0395 And

O21 การศึกษาหาอายุขัยของกระจุกดาวเปิด NGC6716

O22 ความสัมพันธ์ระหว่างแมกนิจูดและอุณหภูมิพื้นผิวของกระจุกดาวคู่(NGC884&NGC869)

O23 การหาขนาดของกาแล็กซี่ โดยใช้ความสัมพันธ์ของระยะทางที่ได้จาก Supernova ชนิด Ia

O24 การเปรียบเทียบอัตราการเกิดของดาวฤกษ์มวลมากในกาแล็กซีกังหันกับกาแล็กซีทรงรี

O25 การศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีและสเปกตรัมในเนบิวลานายพราน

O26 การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุบนกาแล็กซี่แอนโดรเมดากับธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงของสิ่งมีชีวิต

O27 การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทยเทียบกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์

O28 การศึกษามลภาวะทางแสงบริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

O29 การศึกษาค่าความคลาดเคลื่อนการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์

O30 การวัดความสว่างของท้องฟ้า ด้วยกล้องถ่ายภาพแบบ DSLR

O31 การศึกษาการวัดเงาของดวงอาทิตย์ด้วย Gnomon

O32 การศึกษาผลกระทบของชั้นบรรยากาศต่อการกระพริบของแสงดาว

O33 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟลักซ์ของดาว กับมวลอากาศ (airmass)

O34 การศึกษาวัสดุแผ่นกรองแสงสำหรับการสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์

O35 การออกแบบและสร้างนาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตร ในรูปแบบโมเดลกระดาษสำเร็จรูป

P36 การหาระยะห่างของดาวเนปจูนจากโลก ด้วยวิธีระยะห่างเชิงมุม

P37 การใช้ดัชนีสีคำนวณหาอายุกระจุกดาวเปิดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

P38 การศึกษาอัตราการขยายตัวของเอกภพในปัจจุบันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการเลื่อนไปทางแดงและระยะห่างของกาแลกซี่

P39 การศึกษาท้องฟ้าด้วยแผนที่ดาวร่วมกับแอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

P40 การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงแบบดอบโซเนียน เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว

P41 การศึกษาตำแหน่งของดาวเหนือ

P42 การศึกษาฝนดาวตกในประเทศไทยในปี 2558

P43 การศึกษาการขึ้นตกของดาวพฤหัสบดี

P44 การศึกษาการเกิดข้างขึ้นข้างแรม

P45 การศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ตะวันอ้อมข้าว

P46 การศึกษาการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์

P47 การศึกษาการขึ้นการตกและลักษณะของดวงจันทร์

P48 การศึกษาการขึ้นการตก และการค้นพบบนดาวอังคาร

P49 การประดิษฐ์เครื่องมือ/อุปกรณ์สังเกตวัตถุท้องฟ้า "แอสโตรเทเลสโคป"

P50 การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง ในวันศารทวิษุวัติ

P51 การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรม WorldWide Telescope และการสังเกตท้องฟ้า

 

 

การประชุมวิชาการดาราศาสตรฺ์เพื่อเยาวชน ครั้งที่  3

O01 การศึกษาความสัมพันธ์ของจุดดำบนดวงอาทิตย์กับการลุกจ้า

O02 ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์และระยะห่างจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์

O03 การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน

O04 การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์ตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์    

O05 การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน

O06 การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์    

O07 การศึกษาผลกระทบจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก

O08 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับขนาดหลุมของตัวอ่อนแมลงช้าง

O09 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับการออกดอกของแก้วมังกร

O10 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก

O11 การศึกษามุมเอียงดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกต

O12 การพัฒนาความแม่นยำของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ    

O13 การหามวลของโลกโดยใช้คาบของดวงจันทร์จากปรากฎการณ์น้ำขึ้นน้ำลง และระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์โดยอาศัยปรากฎการณ์สุริยุปราคา

O14 เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก

O15 การศึกษาพื้นที่ปรากฏของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ไลเบรชัน

O16 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลมาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

O17 การหาคาบโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนโดยใช้กล้องดรอปโซเนียน

O18   การค้นหาดาวเคราะห์เพิ่มเติมในระบบ GJ1214 ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลง เวลาการผ่านหน้า

O19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่อุปราคาประเภท อัลกอลV* V1828 Aql

O20 การสร้างแบบจำลองของระบบดาวคู่ V1167 Her

O21 การหาดาวแปรแสงในกระจุกดาว NGC 7654

O22 การคำนวณหาวันที่ร้อนที่สุด  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

O23 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระพริบของดาว

O24 การศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง

O25 กาลเทศะ

O26 การศึกษาโครงสร้างและการวางตัวของปราสาทหินพนมรุ้งเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ แสงทะลุประตู15ช่อง

O27 การศึกษาสสารมืดในกาแล็กซีโดยใช้ galactic rotation curve

O28 การหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก โดยใช้ดาวเซฟิอิด

O29 การสร้างเครื่อง Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR

O30 การเขียนโปรแกรมจำลองวงโคจรของดาวเคราะห์

O31 โปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่รายวันของวัตถุท้องฟ้า

P32 การศึกษาสเปกตรัมบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยกล้อง DSLR

P33 การคาดการณ์ขนาดของค่าความกว้างและลึกของหลุมอุกกาบาตบนโลกโดยใช้

P34 การหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์

P35 การศึกษาปรากฏการณ์ลูกไฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

P36 การศึกษาค่าเฉลี่ยความกว้างของพื้นที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไป ในหน่วยพิกเซล

P37 การศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SOHO

P38 การศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์จากการสังเกตจุดบนดวงอาทิตย์

P39 การศึกษามุมเอียงของเงาดวงจันทร์กับละติจูดผู้สังเกต

P40 การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา

P41 ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่แสงส่องสว่างบนโลก และฤดูกาล

P42 การวัดระยะห่างของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาด้วยเทคนิค การหาระยะเชิงมุม

P43 การศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือนมีนาคม-เมษายน

P44 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา

P45 ศึกษาขนาดของเปลวสุริยะเพื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโลก

P46 การหาองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และค่าเฉลี่ยการขึ้นของดวงอาทิตย์

P47 เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก

P48 การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นลองจิจูดในวันศารทวิษุวัต