NARIT

 

ลงทะเบียน/ ส่งบทคัดย่อ

 

ประกาศผล การคัดเลือก

 

ยืนยันการเข้าร่วม/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

เข้าร่วมการประชุม

 

กำหนดการรับสมัคร

Share

- ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)                                   ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

- ประกาศผลการคัดเลือก                                                         ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

- ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)       ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

- ลงทะเบียนเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)                           ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560