NARIT

 

ลงทะเบียน/ ส่งบทคัดย่อ

 

ประกาศผล การคัดเลือก

 

ยืนยันการเข้าร่วม/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

เข้าร่วมการประชุม

 

ดาวน์โหลด

Share

Document 

- TACs Proceeding Book

- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมฯ

- หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

- โครงการงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4

- กำหนดการงานประชุมวิชาการฯ

- แบบยืนยันการเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

- หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 

LOGO