กลุ่มเป้าหมาย

Share

กลุ่มเป้าหมาย

 

        การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 รับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

        1) ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์                     จำนวน  40  เรื่อง

            (นักเรียนและนักศึกษา)

 

        2) ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน(โดยไม่นำเสนอผลงาน)      จำนวน   100   คน

            (ครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา)

 

        3) ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ                                       จำนวน  300  คน

            (ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป)