รูปแบบการนำเสนอ

Share

 

รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

 

1) ผู้นำเสนอเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint ตามเนื้อหาดังนี้

1.1) บทนำ/ที่มาความสำคัญ

1.2) วัตถุประสงค์

1.3) วิธีการศึกษา

1.4) ผลการศึกษา

1.5) สรุปผล

 

2) ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอฯ ไม่เกิน 5 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเป็นหัวข้อละ 10 นาที

3) ผู้นำเสนอผลงานนำเสนอผลงานตามเวลาที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

 

รูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentaion)

 

1) ขนาดโปสเตอร์ ความกว้าง x ความยาว 90 x120 ซม. (แนวตั้ง)

2) สร้างงานด้วย Powerpoint, Photoshop, PageMaker, InDesign หรือโปรแกรมอื่น ๆ ตามความถนัด (แนะนำกำหนดการความละเอียดเป็น 300 dpi)

3) ตัวอักษรไม่เล็กจนกว่าและพื้นหลังสามารถอ่านได้ง่าย

 

ตัวอย่างการนำเสนอโปสเตอร์