กำหนดการรับสมัคร

Share

- ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)                                   ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

- ประกาศผลการคัดเลือก                                                         ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

- ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)       ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

- ลงทะเบียนเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)                           ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560