กำหนดการรับสมัคร

Share

- ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)                              ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม2561

- ประกาศผลการคัดเลือก                                                     ในวันที่ 25 พฤษภาคม2561

- ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)       ภายในวันที่ 15 มิถุนายน2561

- ลงทะเบียนเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)                         ภายในวันที่ 15 มิถุนายน2561