coming soon

coming soon

ยืนยันการเข้าร่วม/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

หลังจากที่คณะกรรมการได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4 โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ 2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ตามประกาศก่อนหน้านี้) ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทุกท่านจะต้องดำเนินการส่งแบบยืนยัยการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) กลับมายังคณะกรรมการตามลำดับ ดังนี้

 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย(สำหรับเยาวชน) คลิกที่นี่

 

2. โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย(สำหรับเยาวชน) (โครงการ / กำหนดการ)

 

3. แบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่

 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ คลิกที่นี่

 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ คลิกที่นี่

 

6. (ตัวอย่าง)รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) คลิกที่นี่

 

ผู้เข้าร่วมนำเสนผลงานทุกท่าน ต้องส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) กลับมายังคณะกรรมการ ที่ e-mail : [email protected]  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

 

ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอผลงาน ทั้ง 2 รูปแบบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ รูปแบบการนำเสนอผลงาน : http://www.narit.or.th/index.php/tacs-present

 

 

 

ติดต่อ

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทร : 053-121268, 053-121269 ต่อ 305  (วันและเวลาทำการ)

โทรสาร : 053-121250

 

ผู้ดูแลงานประชุมวิชาการฯ

      1. นายคมสันต์ ธุรี                         เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ

                                                         โทรศัพท์ : 088-252-4424

      2. นายเจษฎา       กีรติภารัตน์        เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

                                                         โทรศัพท์ : 087-567-0389

      3. นางสาวศวัสกมล ปิจดี               เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

                                                         โทรศัพท์ : 094-748-6515