ลงทะเบียน

Share

ลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงาน

  • การลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และครูที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์เท่านั้น

  • ผู้ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงานต้องส่งบทคัดย่อ, รายงานฉบับสมบูรณ์ และ เตรียมการนำเสนอผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

  • ผู้นำเสนอผลงานจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร ระหว่างเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

  • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์

 

ลงทะเบียน ผู้ไม่นำเสนอผลงาน

  • การลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน/นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านดาราศาสตร์เท่านั้น
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานสามารถเข้าฟังการนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงานจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน และค่าอาหารกลางวัน ระหว่างเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน
  • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
 

 

 

**หมายเหตุ** 

        ผู้ลงทะเบียนที่สองแบบมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ (คลิ๊กที่นี่) ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม