รูปแบบการนำเสนอ

Share

รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

 

1) ผู้นำเสนอเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint ตามเนื้อหาดังนี้

1.1) บทนำ/ที่มาความสำคัญ

1.2) วัตถุประสงค์

1.3) วิธีการศึกษา

1.4) ผลการศึกษา

1.5) สรุปผล

 

2) ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอฯ ไม่เกิน 8 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเป็นหัวข้อละ 13 นาที

3) ผู้นำเสนอผลงานนำเสนอผลงานตามเวลาที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

การแนะนำโปสเตอร์ (Poster Review)

 

แนะนำภาพรวมของโครงงานโดยในรูปแบบ PowerPoint จำนวน 1 หน้า ใช้เวลา 1 นาที

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (full Paper)

 

1.ความยาวขนาด 6 หน้า กระดาษ A4

2.แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

3.การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

   (ขอบบน 3 ซม. ขอบล่าง 2.5 ซม. ขอบซ้าย 3 ซม. และขอบขวา 2.5 ซม.)

 

***ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560*** 

 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน คลิกที่นี่

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

รูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentaion)

 

1) ขนาดโปสเตอร์ ความกว้าง x ความยาว 90 x120 ซม. (แนวตั้ง)

2) สร้างงานด้วย PowerPoint, Photoshop, PageMaker, InDesign หรือโปรแกรมอื่น ๆ ตามความถนัด (แนะนำกำหนดการความละเอียดเป็น 300 dpi)

3) ตัวอักษรไม่เล็กจนกว่าและพื้นหลังสามารถอ่านได้ง่าย

 

ตัวอย่างการนำเสนอโปสเตอร์