ดาวน์โหลด

Share

หนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวขน) ครั้งที่ 5

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

1.โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

2.กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์