ประกาศผลการคัดเลือก

Share

          คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิชาการดาราศาสตร์ จากการส่งบทคัดย่อโครงงานที่ส่งเข้ามา และได้แบ่งผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ 2. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ลิงค์ประกาศด้านล่าง) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน แบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และ(ตัวอย่าง)รูปแบบการเขียนผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) พร้อมทั้งดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 

1.     หนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

 

2.     แบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่

 

3.     (ตัวอย่าง)รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) คลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมนำเสนผลงานทุกท่าน ต้องส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

กลับมายังสถาบัน ที่ e-mail : [email protected]  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 

 

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์