ประกาศผลการคัดเลือก

Share

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโครงงานจากบทคัดย่อที่ส่งเข้ามา โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561