เกี่ยวกับโครงการ

Share

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ  ตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์   โดยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันฯ  ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน และเยาวชน รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อเป็นการตอบสนองภารกิจของสถาบันฯ  ในการพัฒนากำลังคนทางดาราศาสตร์ของประเทศ ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ได้จัดให้มี “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางด้านดาราศาสตร์ของเด็กและเยาวชนของประเทศ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางดาราศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการทำโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย ซึ่งกระบวนการค้นคว้าในรูปแบบบยุววิจัยดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นให้มีการอบรมและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้านโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดยให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาค้าคว้าด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน เป็นจุดกำเนิดของการศึกษาค้นคว้าวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐานในโรงเรียน และเกิดความแพร่หลายมากขึ้นในอาคต งานยุววิจัยด้านดาราศาสตร์ที่มีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะได้มีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งเวทีนี้จะเป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ในระดับเยาวชนของประเทศต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชนของประเทศ

2. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านงานวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์พื้นฐาน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศ

4. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการศึกษาแบบโครงงานและการวิจัยดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

5. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับยุววิจัยและก้าวสู่เครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย

          การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6รับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์                                      จำนวน 40 เรื่อง

         (นักเรียนหรือนักศึกษา)

2. ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน (โดยไม่นำเสนอผลงาน)                     จำนวน 100 คน

         (นักเรียนหรือครูที่สนใจทางด้านดาราศาสตร์)

3. ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ                                                      จำนวน 200 คน

         (ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป)          

 

 

1.โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6

2.กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6