เกี่ยวกับโครงการ

Share

              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศและในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มุ่งเน้นพัฒนางานด้านดาราศาสตร์จากระดับรากฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดาราศาสตร์ของบุคลากรภายในประเทศ สร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้พัฒนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเหล่านักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ รวมไปถึงนักดาราศาสตร์อีกหลายประเทศทั่วโลก ที่จะเข้ามาร่วมงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรแห่งนี้

                การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ถูกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ของนักเรียนและเยาวชน รองรับการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ของนักเรียนในระดับโรงเรียน ซึ่งในระยะแรกได้เริ่มดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง และให้นักเรียนภายใต้ที่ปรึกษาของครูที่อยู่ในโครงการดังกล่าวมาร่วมนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์การศึกษาโครงงานด้านดาราศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ถูกเรียกชื่อติดปากสั้นๆ ว่า TACs ซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษ คือ Thai Astronomical Conference (Student Session) สาเหตุที่ต้องมีข้อความในวงเล็บว่า Student Session เพื่อแสดงว่านี่เป็นเพียงเวทีนำเสนอผลงานในระดับนักเรียนและเยาวชนเท่านั้น ซึ่งเวทีนำเสนอผลงานนี้ จะถูกผลักดันให้เป็นเวทีนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ระดับประเทศ ซึ่งรองรับการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาศึกษา รวมไปถึงระดับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะผลักดันให้เป็นเวทีที่สามารถรองรับการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติในอนาคตอีกด้วย

                สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ; the 5th Thai Astronomical Conference (Student Session) หรือ TACs#2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน– 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ตั้งอยู่ ทั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บนดอยอินทนนท์ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร นับเป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้จะใกล้ชิดกับนักวิจัยและนักดาราศาสตร์ระดับชั้นนำของประเทศ ได้สัมผัสถึงประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศ รวมไปถึงได้มีโอกาสเยี่ยมชมอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชนของประเทศ

        2. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชน ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านงานวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์พื้นฐาน

        3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศ

        4. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการศึกษาแบบโครงงาน และการวิจัยดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

        5. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับยุววิจัย และก้าวสู่เครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับ นานาชาติต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

        การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5 รับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

        1) ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์                          จำนวน  40  เรื่อง

            (นักเรียนและนักศึกษา)

 

        2) ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน(โดยไม่นำเสนอผลงาน)          จำนวน   100   คน

            (ครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา)

 

        3) ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ                                        จำนวน  300  คน

            (ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป)

 

1.โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5

2.กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5