สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 13

กำหนดการรับสมัคร icon update

วันจัดกิจกรรมค่าย 19 - 22 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตการรับสมัคร 18 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือก 22 ตุลาคม 2563
ยืนยันเข้าร่วมค่าย 23 - 27 ตุลาคม 2563
เรียกตัวสำรอง 28 - 31 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อ ( Final ) 2 พฤศจิกายน 2563


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 15 - 19 ปี

 2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่นได้

 3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จ.เชียงใหม่ ได้ด้วยตัวเอง ( ไม่มีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษามาด้วย )

 4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ให้เข้าร่วมค่ายฯ

 5. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย/รูปภาพของผู้สมัคร( ใช้ภาพอะไรก็ได้ที่เป็นรูปของเรา ) ขนาดไม่เกิน 5Mb จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร ) จำนวน 1 ชุด
3. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมค่าย จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ( พร้อมลงนาม )
>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<
จำนวน 1 ชุด
4. นำเสนอตัวเองในหัวข้อ “ความคาดหวังและเหตุผลที่อยากมาเข้าร่วมค่ายนี้” จำนวน 1 ชุด 
( ส่งได้ทุกรูปแบบ เช่น เขียนเรียงความ / วาดรูป / ทำคลิปวิดีโอ / คลิปเสียง / ร้องเพลง / เต้น หรือรูปแบบอื่น )  >> สมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่ <<

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13” สามารถสมัครได้ที่นี่ และต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ผู้ที่เคยสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 แล้ว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 1 มีนาคม 2563 (คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่)

กลุ่มที่ 2 : ผู้ที่เคยสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

กลุ่มที่ 3 : ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร มาค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 มาก่อน

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2   กลุ่มที่ 3
เอกสารประกอบการสมัคร เฉพาะใบอนุญาตให้เข้าค่ายฯ จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา (พร้อมเซ็นต์สําเนาถูกต้อง) เอกสารหลักฐานการสมัคร 4 อย่าง ตามรายละเอียดด้านบน เอกสารหลักฐานการสมัคร 4 อย่าง ตามรายละเอียดด้านบน
ตอบคำถามหน้าแรกในใบสมัครออนไลน์ เคย และต้องการยืนยันข้อมูลเดิม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมค่ายฯ เคย แต่ต้องการส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง ไม่เคย


หมายเหตุ
:

1. หากผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับการพิจารณา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

2. ผู้สมัครเข้าร่วมในกลุ่มที่ 1 หากได้รับการคัดเลือกแต่มีอายุมากกว่า 19 ปี ยังได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมค่ายฯ จากคณะกรรมการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา

            โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ทั้ง 3 กลุ่ม ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms ตามลิงก์ด้านบน (ผู้สมัครจะต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้น) เมื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องรอประกาศผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการอีกครั้ง

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 - 18 ตุลาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ลำดับตัวจริง 120 คน
  ลำดับสำรอง 50 คน                            

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก (120 คนแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ชำระค่าเสื้อค่าย NYC จำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียด ดังนี้
 ชื่อบัญชี :  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่องานหารายได้
 เลขที่บัญชี :  549-0-27810-2

 

 1. แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิปการโอนผ่านทาง Line Official ID : @801atvaj (NARIT Youth Camp) พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย เพื่อยื่นบันการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
 2. หลังจากแจ้งการโอนเงินและยืนยันเข้าร่วมค่ายผ่าน Line Official ID แล้ว ให้ผู้ปกครองติดต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบรายละเอียดและการชี้จงการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย (รายชื่อคณะกรรมการจะแจ้งในประกาศผลการคัดเลือก)

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

 1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมค่ายเท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียน และระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะต้องวางแผนการเดินทาง และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ จ.เชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตัวเอง
 4. ยืนยันการเข้าร่วมค่าย โดยการโอนเงินจำนวน 300 บาท ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย (ไม่ใช่ค่าลงทะเบียน) เพื่อชำระค่ายเสื้อค่าย NYC และค่าอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากที่ทางสถาบันฯ จัดให้ ทั้งนี้หากท่านยืนยันการเข้าร่วมค่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้ จะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ และจะไม่ได้รับค่าเสื้อคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียดโครงการค่าย NYC#13  icon update

กำหนดการ ค่าย NYC#13  icon update

ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  icon update