สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่8

Share

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 8 สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง โดยเลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

  

1. ทางระบบออนไลน์

    1.) ผู้สมัครคลิกที่ปุ่ม     (ต้องมีไฟล์รูปหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

    2.) กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้ครบถ้วน 

    3.) ปริ้นใบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 8 สำหรับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 

     4.) ดาวน์โหลดใบแสดงความคิดเห็น         

    5.) ส่งไฟล์ทั้งหมด (สแกนหรือถ่ายรูป) มาที่ e-mail : [email protected]

- ใบสมัครออนไลน์ที่มีลายเซ็นของผู้สมัครและลายเซ็นของผู้ปกครอง/อาจารย์ที่ปรึกษา 

- ใบแสดงความคิดเห็นที่ตอบเรียบร้อยแล้ว

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

2. ทาง e-mail

1.) ผู้สมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่  

 2.) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทาง e-mail โดยทำการสแกนเป็นไฟล์

      ส่งมาที่  e-mail : [email protected] หรือโทรสาร หมายเลข : 053-225524

 

กำหนดการรับสมัคร

ค่ายแรก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  21 พฤศจิกายน 2557

ค่ายสอง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   2  มีนาคม 2558

หมายเหตุ : หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ หรือส่งช้ากว่ากำหนดทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

 

การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง เวปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/nyc8 มีรายละเอียดดังนี้

ค่ายแรก  ประกาศผล  วันที่  28  พฤศจิกายน  2557   จำนวนที่รับสมัคร  120 คน

ค่ายสอง  ประกาศผล  วันที่    9  มีนาคม 2558          จำนวนที่รับสมัคร  120 คน

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละค่ายจะต้องให้ ผู้ปกครอง โทรแจ้งยืนยันการเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบประกาศผลการคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร 0 5322 5569 ต่อ 305 หรือ 088-344 5176 (คุณบุญญฤทธิ์) และ 091-014 7370 (คุณลัดดา)  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ทั้งนี้ผลการตัดสินจะถือเอาคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 8 จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการสารสนเทศ และฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ค่าย คือ

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 8  (ค่ายแรก)  ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2557

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 8  (ค่ายสอง)  ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2558

รายละเอียดของกิจกรรมในค่ายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

 

กลับสู่หน้าหลัก