รู้จัก NaritYouthCamp

Share

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

NARIT Youth Camp 

 

ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดาราศาสตร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาของแต่ละภูมิภาค ผ่านเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมกิจกรรมค่ายฯ รวมทั้งได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทัศนศึกษาทางธรรมชาติ

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอย่างทั่วถึงทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้น ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผลประกอบการเรียนทางด้านดาราศาสตร์ได้

2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านดาราศาสตร์ในระดับเยาวชนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน      ดาราศาสตร์ในกลุ่มเยาวชน

3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนในสังคม

4. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อันเป็นแหล่งความรู้และแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์

5. เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในระดับมัธยมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จำนวน 120 คนต่อหนึ่งค่าย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการค่ายฯ

หนังสือประชาสัมพันธ์