สมัครเข้าร่วมค่าย

Share

          ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน(NAS) สามารถดำเนินการสมัครด้วยการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครในข้อ 2-4 ผ่านระบบออนไลน์ google form ที่ลิงค์ https://goo.gl/VzNKSM โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีบัญชีเข้าใช้งานของ gmail เท่านั้น

 

          หลังจากประกาศรายชื่อชมรมที่ผ่านการคัดลือกและสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาของชมรมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรมายืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัครข้อ 5-9 มายัง e-mail: [email protected] คณะกรรมการจึงจะถือว่าการยืนยันเพื่อเข้าร่วมค่ายฯดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

 

สำคัญ : หากชมรมที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ หรือ ครูที่ปรึกษาชมรมไม่โทรมาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายฯ ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะพิจารณาคัดเลือกตัวสำรองเข้าร่วมค่ายต่อไป

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4”        จำนวน 1 ชุด

          (บน google form)

2. ใบอนุญาติให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์.   จำนวน 1 ชุด

         ในโรงเรียน ปีที่5 ” (อัพเอกสารบน google form)

3. เรียงความเรื่อง “สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์” พร้อมภาพกิจกรรม      จำนวน 1 ชุด

         (อัพเอกสารบน google form)

4. รูปถ่ายผู้สมัคร 3 คน ขนาดไม่เกิน 5Mb (อัพรูปบน google form)                           จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 3 คน (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)             จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาของผู้สมัคร 3 คน (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)               จำนวน 1 ชุด

7. สำเนาบัตรประชาชนของครูที่ปรึกษา (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)                             จำนวน 1 ชุด

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)                  จำนวน 1 ชุด 

9. ใบอนุญาตให้เข้าค่ายฯ จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มในหน้าเว็ป)  จำนวน 1 ชุด

 

*เอกสารรายการที่ 5-9 เป็นเอกสารที่ผู้ผ่านการคัดเลือก และตัวสำรอง ส่งกลับเข้ามาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ