การสมัครเข้าร่วมโครงการ

Share

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

การสมัครและยื่นใบสมัคร 

        ๑.  โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๙๑ อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope

        ๒. โรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งแนบหรือส่งข้อมูลประกอบการพิจารณามาพร้อมใบสมัครด้วย

        ๓. ส่งข้อมูลใบสมัคร พร้อมทั้งแนบข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๑๙๑ อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

 

วงเล็บมุมซองว่า (๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรีนยรู้ทั่วหล้า)

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

        ๑. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมคำรับรองจากผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียน

        ๒. เอกสารคำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน

        ๓. เอกสารการวางแผนการดำเนินงาน หลังได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อดาราศาสตร์

        ๔. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 

กำหนดการรับสมัคร

        ๑. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

        ๒. ประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope

 

การพิจารณาคัดเลือก

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

        ๑. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

        ๒. พิจารณาความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน

        ๓. พิจารณาความพร้อมในการนำสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาทางดาราศาสตร์

        ๔. พิจารณาความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางด้านดาราศาสตร์ได้ 

        ๕. ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ 

        ๖. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน (จากแบบฟอร์มใบสมัคร) และมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

        โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งครู หรือบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์และฝึกทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ตลอดระยะเวลาการอบรมที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้

        รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                       ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

                       เลขที่ ๑๓๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

                       ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

        รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

                       ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

                       เลขที่ ๑๓๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

                       ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 

        ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกและมีชื่ออยู่ในประกาศผลในแต่ละรอบ จะต้องเข้าร่วมพิธีรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อทางดาราศาสตร์ และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโรงเรียนใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อทางดาราศาสตร์ และจะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนอื่นเพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ต่อไป

 

Link >>ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ<<

Link >>ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ<<