การสมัครเข้าร่วมโครงการ

Share

1.โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

2.ใบสมัครโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ

3.กำหนดการโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด

 

 

การรับสมัครและยื่นใบสมัคร

๑.  โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์หารมหาชน) เลขที่ ๒๖๐ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ ๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope

 

๒. โรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งแนบหรือส่งข้อมูลประกอบการพิจารณามาพร้อมใบสมัครด้วย

๓. ส่งข้อมูลใบสมัคร พร้อมทั้งแนบข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ทางไปรษณีย์เท่านั้น รายละเอียดดังนี้

 

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๒๖๐ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ ๔

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

 

วงเล็บมุมซองว่า (๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรีนยรู้ทั่วหล้า)

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑.     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมคำรับรองจากผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียน

๒.     เอกสารคำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน

๓.     เอกสารการวางแผนการดำเนินงาน หลังได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อดาราศาสตร์

๔.     เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 

กำหนดการรับสมัคร

๑. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

๒. ประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope

 

การพิจารณาคัดเลือก

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. พิจารณาความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน

๓. พิจารณาความพร้อมในการนำสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาทางดาราศาสตร์

๔. พิจารณาความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางด้านดาราศาสตร์ได้

๕. ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

๖. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน (จากแบบฟอร์มใบสมัคร) และมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

           โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งครู หรือบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์และฝึกทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ตลอดระยะเวลาการอบรมที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้

    รอบที่ ๑ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

    รอบที่ ๒ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

 

           ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกและมีชื่ออยู่ในประกาศผลในแต่ละรอบ จะต้องเข้าร่วมพิธีรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อทางดาราศาสตร์ และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโรงเรียนใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้      จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อทางดาราศาสตร์ และจะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนอื่นเพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ต่อไป

 

ข้อผูกพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการ

           โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อทางดาราศาสตร์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สามารถดำเนินกิจกรรมทางดาราศาสตร์ได้ โดยแบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้

๑.     ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อทางดาราศาสตร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๒.   สื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนแก่ทางโรงเรียน ให้ไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมทางดาราสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน มิสามารถเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

๓.   ระยะเวลาในการดำเนินงานและความร่วมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อทางดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องจะต้องดำเนินการจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปีงบประมาณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (คุณคมสันต์ : ๐๘๘-๒๕๒๔๔๒๔)

เลขที่ ๒๖๐ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๓๐๕ 

โทรสาร ๐๕๓-๑๒๑๒๕๐

e-mail : as[email protected]

website : http://www.narit.or.th/index.php/sirindhorntelescope