ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้ "มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)" ประจำปี 2561

  • พิมพ์

 

 

ประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)” ประจำปี 2561

ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์”

..........................................................................................................................

        ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้ดำเนินการมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)” ภายใต้โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เปิดโอกาสการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดาราศาสตร์กับโรงเรียนต่างๆ       ในทุกพื้นที่ของประเทศ และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2558 นั้น

        ในปี 2561 สถาบันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)” จำนวน 79 โรงเรียน ตามรายชื่อดังนี้

 

ลำดับ

โรงเรียน/สถานศึกษา

จังหวัด

1

โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์

กระบี่

2

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

กรุงเทพฯ

3

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

กรุงเทพฯ

4

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

กรุงเทพฯ

5

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

กรุงเทพฯ

6

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

กรุงเทพฯ

7

โรงเรียนสตรีวิทยา 2ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กรุงเทพฯ

8

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

กรุงเทพฯ

9

โรงเรียนพนมทวนธนูปถัมภ์

กาญจนบุรี

10

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)

กาญจนบุรี

11

โรงเรียนบัวขาว

กาฬสินธุ์

12

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย

กาฬสินธุ์

13

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

14

โรงเรียนหนองตากไก้ศึกษา

ขอนแก่น

15

โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์

ขอนแก่น

16

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ฉะเชิงเทรา

17

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ชลบุรี

18

โรงเรียนบ้านขลอด

ชลบุรี

19

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

ชลบุรี

20

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

ชัยภูมิ

21

โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

ชัยภูมิ

22

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

ชุมพร

23

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

เชียงราย

24

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

เชียงราย

25

โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา

เชียงราย

26

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

เชียงราย

27

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เชียงใหม่

28

โรงเรียนบ้านห้วยบง

เชียงใหม่

29

โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

เชียงใหม่

30

โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

เชียงใหม่

31

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เชียงใหม่

32

โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา

เชียงใหม่

33

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา

เชียงใหม่

34

โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

ตาก

35

โรงเรียนบ้านวังโพ

ตาก

36

โรงเรียนพชรปัญญา

นครปฐม

37

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประเสริฐประชานุเคราะห์"

นครพนม

38

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

39

โรงเรียนปากพนัง

นครศรีธรรมราช

40

โรงเรียนวัดสันติธรรม

นครสวรรค์

41

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นนทบุรี

42

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

นนทบุรี

43

โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง

นราธิวาส

44

โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร

บึงกาฬ

45

โรงเรียนอนุบาลกระสัง

บุรีรัมย์

46

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

บุรีรัมย์

47

โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

บุรีรัมย์

48

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5(ไตรคามสิทธิศิลป์)

บุรีรัมย์

49

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

ปทุมธานี

50

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม

ปทุมธานี

51

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

52

โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

พระนครศรีอยุธยา

53

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

พะเยา

54

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

พัทลุง

55

โรงเรียนอรุณประดิษฐ

เพชรบุรี

56

โรงเรียนบ้านหนองสรวง

เพชรบูรณ์

57

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

ภูเก็ต

58

โรงเรียนชุมชนดอนตาล

มุกดาหาร

59

โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

แม่ฮ่องสอน

60

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

ยโสธร

61

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ระยอง

62

โรงเรียนดงตาลวิทยา

ลพบุรี

63

โรงเรียนป่าตันวิทยา

ลำปาง

64

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

ศรีสะเกษ

65

โรงเรียนพยุห์วิทยา

ศรีสะเกษ

66

โรงเรียนบ้านควนสตอ

สตูล

67

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

สมุทรปราการ

68

โรงเรียนดอนพุดวิทยา

สระบุรี

69

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

สิงห์บุรี

70

โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก

สิงห์บุรี

71

โรงเรียนไชยาวิทยา

สุราษฎร์ธานี

72

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

สุรินทร์

73

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

อุดรธานี

74

โรงเรียนกระจ่างวิทย์

อุดรธานี

75

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

อุดรธานี

76

โรงเรียนกฤชานันท์

อุดรธานี

77

โรงเรียนอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

78

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

อุบลราชธานี

79

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

อุบลราชธานี

 
 

        ทั้งนี้ สถาบันฯ กำหนดจัดพิธีมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)” ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Sapphire 202 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

        ในการนี้ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น เสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ดังกล่าว โดยกรอกแบบยืนยันและส่งกลับมายังสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันได้ที่ www.narit.or.th/astrocorner หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณชนิดา กุนนา โทรศัพท์ 097-2649465

 

ประกาศ  ณ  วันที่             มิถุนายน 2561

 

 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)”

หนังสือเชิญร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)”

กำหนดการ พิธีมอบมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)”

แบบตอบรับ เข้าร่วมพิธีมอบสื่อการเรียนรู้ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)”