ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

  • พิมพ์

 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

 

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

“๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

“๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์”

..............................................................................................................

         ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนต่างๆ แล้วนั้น บัดนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านศักยภาพของทางโรงเรียนที่เหมาะแก่การรับมอบกล้องโทรทรรศน์เพื่อจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดการประกาศผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้

 

          รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบแรก) จำนวน ๕๐โรงเรียน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ

โรงเรียน/สถานศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

สงขลา

โรงเรียนดรุุณศาสน์วิทยา

ปัตตานี

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

สตูล

โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

พังงา

โรงเรียนบ้านโคกนิบง

ปัตตานี

โรงเรียนวัดปากเหมือง

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนศาสน์สามัคคี

ปัตตานี

โรงเรียนศิริราษฏ์สามัคคี

ปัตตานี

โรงเรียนสตรีพัทลุง

พัทลุง

๑๐

โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

สตูล

๑๑

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ปัตตานี

๑๒

โรงเรียนอนุบาลวริสศา

สุราษฎร์ธานี

๑๓

โรงเรียนอัรรอยานพิทยานุสรณ์

กระบี่

๑๔

โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

ปัตตานี

๑๕

โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

นราธิวาส

๑๖

กศน.อำเภอกมลาไสย

กาฬสินธุ์

๑๗

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

กาฬสินธุ์

๑๘

โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร

หนองบัวลำภู

๑๙

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

อุบลราชธานี

๒๐

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

มุกดาหาร

๒๑

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

ชัยภูมิ

๒๒

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

ศรีสะเกษ

๒๓

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

อุบลราชธานี

๒๔

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

มุกดาหาร

๒๕

โรงเรียนบ้านงิ้วหว่าศึกษาคาร

ร้อยเอ็็ด

๒๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล

สกลนคร

๒๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาท

มุกดาหาร

๒๘

โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

หนองบัวลำภู

๒๙

โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

เลย

๓๐

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

ขอนแก่น

๓๑

โรงเรียนบ้านหนองโก

ขอนแก่น

๓๒

โรงเรียนบึงกาฬ

บึงกาฬ

๓๓

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

บึงกาฬ

๓๓

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

มหาสารคาม

๓๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

บุรีรัมย์

๓๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

สกลนคร

๓๗

โรงเรียนภัทรบพิตร

บุรีรัมย์

๓๘

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

ยโสธร

๓๙

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ขอนแก่น

๔๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

มหาสารคาม

๔๑

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

นครราชสีมา

๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม

บุรีรัมย์

๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

สุรินทร์

๔๔

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

ร้อยเอ็ด

๔๕

โรงเรียนห้วยแย้วิทยา

ชัยภูมิ

๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

นครราชสีมา

๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

หนองคาย

๔๙

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

สกลนคร

๕๐

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

          รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบสอง) จำนวน ๕๐โรงเรียน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ

โรงเรียน/สถานศึกษา

จังหวัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.)

กทม.

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

สุพรรณบุรี

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

นครสวรรค์

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง)

นครสวรรค์

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปทุมธานี

โรงเรียนนวมิินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สมุทรปราการ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

กทม

โรงเรียนบ้านหนองประดู่

ลพบุรี

๑๐

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

เพชรบูรณ์

๑๑

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ฉะเชิงเทรา

๑๒

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

สระบุรี

๑๓

โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

นครสวรรค์

๑๔

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ปทุมธานี

๑๕

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร

ชัยนาท

๑๖

โรงเรียนศึกษานารี

กรุงเทพมหานคร

๑๗

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

เพชรบูรณ์

๑๘

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

นครสวรรค์

๑๙

โรงเรียนบ้านบางแก้ว

เพชรบุรี

๒๐

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ราชบุรี

๒๑

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

จัันทบุรี

๒๒

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ชลบุรี

๒๓

โรงเรียนตาพระยา

สระแก้ว

๒๔

โรงเรียนบ้านคลองบอน

จันทบุรี

๒๕

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

ฉะเชิงเทรา

๒๖

โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

ปราจีนบุรี

๒๗

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชลบุรี

๒๘

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ลำปาง

๒๙

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

๓๐

โรงเรียนท่่าปลาประชาอุทิศ

อุตรดิตถ์

๓๑

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

เชียงใหม่

๓๒

โรงเรียนนาพ่อคำวิทยาคม

กำแพงเพชร

๓๓

โรงเรียนนาอินวิทยาคม

อุตรดิตถ์

๓๔

โรงเรียนบ้านปงตำ

เชียงใหม่

๓๕

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

เชียงใหม่

๓๖

โรงเรียนบ้านลาน

เชียงใหม่

๓๗

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

เชียงใหม่

๓๘

โรงเรียนป่ากั้งวิทยา

อุตรดิตถ์

๓๙

โรงเรียนผดุงปัญญา

ตาก

๔๐

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

พะเยา

๔๑

โรงเรียนพานพิทยาคม

เชียงราย

๔๒

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

เชียงใหม่

๔๓

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ลำปาง

๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

กำแพงเพชร

๔๕

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

เชียงใหม่

๔๖

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

เชียงราย

๔๗

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

น่าน

๔๘

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

เชียงราย

๔๙

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สุโขทัย

๕๐

โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

แม่ฮ่องสอน

 

ในการนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามประกาศข้างต้น กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อครูที่จะเข้าร่วมพิธีรับมอบกล้องและกิจกรรมอบรม (จำนวนโรงเรียนละ 2-3 ท่าน) กลับมายังสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ภายในวันเวลาที่กำหนด โดยยืดถือตามลำดับในการเข้าร่วมในละรอบตามที่ประกาศข้างต้น

                    โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

      รอบที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

                   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

      รอบที่ ๒   ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

                   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

 

                   โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีรับมอบกล้องโทรทรรศน์และกิจกรรมอบรม ภายในกำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  รอบที่ ๑ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  รอบที่ ๒ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

                   ทั้งนี้ สถาบันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และค่าอาหาร ระหว่างการดำเนินกิจกรรมอบรมยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีเดินทางมาล่วงหน้าก่อนการอบรม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดเอง

 

          สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณคมสันต์  ธุรี  โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๕๒๔๔๒๔

 

                             ประกาศ ณ วันที่    ๑๒     เมษายน ๒๕๖๑

files/TeacherTraining/77telescope/2018/4_-61.pdf

 

 

แบบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อดาราศาสตร์

กำหนดการโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

รายชื่อโรงเรียนได้รับคัดเลือก มอบกล้อง ปี 61_รอบแรก

รายชื่อโรงเรียนได้รับคัดเลือก มอบกล้อง ปี 61_รอบสอง